Budżet na rok 2021 uchwalony jednogłośnie | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Budżet na rok 2021 uchwalony jednogłośnie

31 grudnia 2020
Zdjęcie 1

W dniu 30 grudnia br., kolejny już raz w sposób zdalny, obradowała Rada Powiatu Nowotarskiego podczas XXV sesji. Najważniejszym punktem posiedzenia było uchwalenie budżetu dla Powiatu Nowotarskiego na rok przyszły. Było to wyjątkowo trudne wyzwanie, gdyż finanse samorządów zostały zachwiane przez stan światowej pandemii. Jednak udało się przygotować projekt budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej, które zapewnią bieżącą realizacje zadań powiatu, ale również przeznaczenie znaczących środków na inwestycje. Co niezmiernie istotne - budżet został uchwalony jednogłośnie, co świadczy o dużym zrozumieniu sytuacji w jakiej znalazł się samorząd oraz umiejętności współpracy ponad podziałami. Starosta Krzysztof Faber podziękował wszystkim radnym za jednomyślność i podjęcie uchwały budżetowej.

Przyszłoroczny budżet zakłada dochody w wysokości 223 717 655,12 zł, natomiast wydatki w kwocie 243 127 703,34 zł, w tym wydatki majątkowe w wysokości 47 713 654 zł.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 19 410 048,22 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych i dotacji w wysokości 9 382 018, 22 zł oraz przychodami pochodzącymi z tytułu zaciąganego kredytu  w wysokości 9 728 030 zł.

Należy podkreślić, że budżet ma charakter  proinwestycyjny - aż 20 % środków jest przeznaczonych na inwestycje. Jednocześnie jest budżetem oszczędnym, skoncentrowanym na realizacji zadań priorytetowych.

Największą część z kwoty 47 713 654 zł wydatków inwestycyjnych stanowią wydatki na zadania drogowe - 77 %, natomiast 19 % wydatki na infrastrukturę oświatową w związku z długo oczekiwaną inwestycją powiatową – Budową budynku Zespołu Szkół nr 1 i rozbudową budynku Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu.

W ramach najważniejszych inwestycji mają być zrealizowane:

  • Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – etap III   - 3 467 828 zł
  • Rozbudowa drogi powiatowej Ludźmierz – Pyzówka w miejscowości Trute i Lasek  - 1 780 000 zł
  • Budowa mostu  w Długopolu o wartości  - 4 000 000
  • Rozbudowa drogi powiatowej w miejscowości Skawa 3 970 011
  • Rozbudowa drogi powiatowej  w miejscowości Trybsz wraz budową mostu  - 4 000 000
  • Rozbudowa drogi powiatowej w miejscowości Lipnica Wielka - 1 050 000
  • Rozbudowa drogi powiatowej w miejscowości Szaflary - 4 144 292
  • Rozbudowa drogi powiatowej w miejscowości Lipnica Mała - 3 304 225
  • Rozbudowa drogi powiatowej w miejscowości Ponice - 1 196 328 zł.

 

Ze środków budżetu zostanie również wsparta kwotą 1 628 414 zł budowa obwodnicy Waksmund – Ostrowsko – Łopuszna, wykonywana przez Województwo Małopolskie.

 

- Zaproponowany budżet powiatu  na 2021 rok ma charakter zrównoważony przy uwzględnieniu zarówno światowej, jak i polskiej sytuacji ekonomicznej. To dowód bardzo odpowiedzialnego zarządzania finansami. Polityka finansowa powiatu na kolejny rok skoncentrowana będzie na zapewnieniu właściwego poziomu środków finansowych ujętych w projekcie budżetu oraz na utrzymaniu indywidualnego wskaźnika zadłużenia na bezpiecznym poziomie - podkreśla starosta Krzysztof Faber.

- Najkorzystniejszą sytuacją dla każdego samorządu jest zasada angażowania środków na inwestycje nie tylko z dochodów majątkowych, ale także z dochodów bieżących. W obecnej sytuacji przy zwiększonym zakresie zadań bez wystarczającego wsparcia środków centralnych, zasada angażowania na inwestycje dochodów bieżących będzie bardzo trudna do zrealizowania. Przykładowo realizacja zadań oświatowych nie będzie łatwa, ponieważ naliczana subwencja oświatowa nie pokrywała w latach ubiegłych i nie pokrywa obecnie kosztów generowanych w tym obszarze. Wzrost samych wynagrodzeń dla pracowników na stanowiskach pedagogicznych (ciągłość od 1 września 2020 roku), podniesienie najniższego wynagrodzenia do kwoty 2 800 złotych – łącznie z wydatkami pochodnymi stanowią kwotę 107,2  mln zł, która jest  wyższa od kwoty w roku 2020 o 7 mln złotych. Powiat w 2021 r. "dołoży" prawie 11 mln złotych do bieżącego funkcjonowania oświaty - dodaje wicestarosta Bogusław Waksmundzki.