XVI Sesja Rady Powiatu Nowotarskiego | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

XVI Sesja Rady Powiatu Nowotarskiego

31 stycznia 2020
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5

W dniu 30 stycznia 2020 roku odbyła się XVI Sesja Rady Powiatu Nowotarskiego.

Po przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji oraz sprawozdaniu z działalności zarządu w okresie międzysesyjnym przyjęta została uchwała w sprawie zmiany budżetu na rok 2020 oraz uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Tematy dotyczące finansów omówiła Joanna Gronkowska Skarbnik Powiatu Nowotarskiego.

Kolejny punkt spotkania dotyczył rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego dotyczącego bezpłatnego parkowania w wyznaczonych do tego miejscach oraz wniosku o poparcie petycji skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski o dokonanie pełnej intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski. Nad petycjami pochylili się członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Podsumowanie analiz komisji przedstawił przewodniczący Paweł Waksmundzki, który wspomniał, iż postulat w sprawie nieodpłatnego parkowania został już zgłoszony w petycji z dnia 18 listopada 2019 roku. 30 grudnia 2019 roku na XV sesji Rady Powiatu Nowotarskiego, została już przedstawiona opinia na temat petycji oraz została przyjęta uchwała o jej nieuwzględnieniu. Natomiast jeżeli chodzi o petycję w sprawie intronizacji Jezusa Chrystusa, przewodniczący podkreślił, że komisja traktuje z należytym szacunkiem prawo do przekonań religijnych obywateli. Petycja ta jednak nie może zostać uwzględniona, ze względu na fakt iż, sprawami dotyczącymi kwestii religijnych według Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zajmuje się Kościół, a władza publiczna zachowuje bezstronność w sprawach tych przekonań. Ponadto sfera religijna pozostaje sprawą prywatną każdego obywatela, przy czym osoby wierzące jak i nie podzielające tej wiary są równouprawnione. Dlatego brak jest podstaw, aby petycje przedstawicieli jakiejkolwiek religii do realizacji praktyk religijnych i samego kultu mogłyby być traktowane jako uprzywilejowane.

W kolejnej części posiedzenia Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu Tomasz Moskalik, przedstawił kwestie związane z powierzeniem przez Powiat Nowotarski Gminie Jabłonka oraz Gminie Czarny Dunajec prowadzenia prac z zakresu dróg publicznych

Powiat przekazał Gminie Jabłonka zadanie polegające na opracowaniu dokumentacji rozbudowy drogi powiatowej na odcinku Jabłonka – Lipnica Mała w zakresie wykonania chodnika w miejscowości Lipnica Mała. Władze Gminy zdecydowały o realizacji powyższego projektu przy wykorzystaniu jedynie środków własnych.

Zadania jakie zostały przekazane Gminie Czarny Dunajec, polegają na opracowaniu dokumentacji rozbudowy dróg powiatowych obejmujących wykonanie chodników w miejscowości Dział, na odcinku drogi Długopole – Pieniążkowice – Piekielnik oraz w miejscowości Ratułów, na odcinku Czarny Dunajec  – Poronin. Na wykonanie wymienionych projektów zostaną wykorzystane jedynie środki własne gminy.

Następnie Dyrektor Powiatowego Centrum Oświaty w Nowym Targu Marta Skawska omówiła sprawę dotyczącą likwidacji szkoły policealnej kształcącej na kierunku technik usług kosmetycznych w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem. Uzasadnieniem jest brak zainteresowania ze strony uczniów. Na terenie powiatu działa szkoła, której organem prowadzącym nie jest samorząd, a która prowadzi zajęcia dotyczące usług kosmetycznych i to ją wybierają uczniowie. Ponadto na Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu istnieje możliwość podjęcia studiów wyższych pierwszego i drugiego stopnia na kierunku kosmetologia, dających tytuł licencjata i magistra, a szkołę policealną kończy się uzyskaniem tylko tytułu technika. Biorąc pod uwagę powyższe argumenty rada przyjęła uchwałę w sprawie likwidacji szkoły w Krościenku.

Na zakończenie posiedzenia Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tomasz Rajca przedstawił sprawozdanie z wyników kontroli w Powiatowym Zarządzie Dróg. Komisja na podstawie kontroli realizacji zadania „Zimowe utrzymanie dróg w powiecie” stwierdziła, iż wszystkie działania w badanym zakresie zostały wykonane prawidłowo.