XVII Sesja Rady Powiatu Nowotarskiego | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

XVII Sesja Rady Powiatu Nowotarskiego

21 lutego 2020
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5

W dniu 20 lutego 2020 roku odbyła się XVII Sesja Rady Powiatu Nowotarskiego. Ważnym punktem posiedzenia było podjęcie przez Radę Powiatu Nowotarskiego uchwały w sprawie Samorządowej Karty Praw Rodzin. Temat ten został przedstawiony i omówiony przez Reprezentanta Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej Michała Gołębiowskiego.

Karta ta ma zapewnić ochronę wartości rodzinnych, o których mowa w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, czyli o prawach do ochrony życia rodzinnego oraz wychowywaniu dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, także o prawach dziecka do ochrony przed demoralizacją. Celem projektu jest zapewnienie poszanowania wartości rodzinnych poprzez wydawanie stosownych aktów prawnych i podjęcie działań na rzecz dobra rodziny. Sprawa dotyczy przede wszystkim instytucji oświaty, których zadaniem jest wspomaganie wychowawczej roli rodziny w taki sposób, aby nie kolidowało to z prawami rodziców, gdyż rolą oświaty jest pomoc a nie zastępowanie wychowania w rodzinie. Dlatego proponowane jest przyjęcie „Kodeksu dobrych praktyk” zawierającego zbiór wzorcowych rozwiązań pokazujących, jak praca szkół może pomóc w wychowaniu dzieci. W ramach ochrony wartości rodzinnych, instytucje oświatowe powinny przekazywać rodzicom informacje m.in. na temat programów prowadzonych zajęć i współpracy z organizacjami pozarządowymi. Również instrumenty polityki społecznej prowadzonej przez powiat powinny uwzględniać znaczenie praw rodziny oraz wykluczać wsparcie finansowe dla projektów godzących w te prawa. Ponadto ważnym elementem polityki społecznej prowadzonej przez samorząd powinno być wspieranie rodzin wychowujących dzieci, w tym wielodzietnych, dlatego powiat powinien promować rozwiązania umożliwiające rodzicom wybór różnych form opieki nad dziećmi. Reprezentant Komitetu dodał, iż konieczna jest organizacja szkoleń dla pracowników obszaru pomocy społecznej w zakresie praw i wartości rodziny. Uczestnikom szkoleń winna zostać przekazana rzetelna, wolna od ideologii wiedza o prawach rodziny i o przeciwdziałaniu niepożądanym zjawiskom takim jak: przemoc, uzależnienia i inne dysfunkcje, które mogą występować w domu lub w sferze publicznej. Co więcej, samorząd powinien zadbać o to, aby usługi społeczne były dostosowane jak najlepiej do potrzeb rodzin i uwzględniały odpowiednie udogodnienia, z których rodziny będą korzystać, zwłaszcza w sferze sportowej, rekreacyjnej i życia kulturalnego. Dobre praktyki dotyczące praw rodziny powinny być promowane w sektorze przedsiębiorstw na przykład poprzez rozwiązania sprzyjające rodzinie takie jak zniżki dla rodzin z dziećmi czy inne udogodnienia skierowane do pracowników posiadających dzieci. Dodatkowo wskazane jest także powołanie Rzecznika Praw Rodziny, który monitorowałby przestrzeganie praw rodziny przez instytucje samorządowe oraz interweniowałby w sytuacjach, gdy dochodzi do naruszenia tych praw. Ostatnim ważnym aspektem jest tworzenie prawa przyjaznego rodzinie. Dotyczy to przygotowania aktów prawa miejscowego tak, aby uprzednio określić czy wpłyną one na sytuację rodzin oraz na zakres ich praw.

Koordynator projektu Paweł Kwaśniak zapewniał, iż wprowadzenie Karty nie wiąże się z dyskryminacją jakichkolwiek organizacji oraz ich wartości, a jedynie z ochroną praw i wartości wyznawanych przez rodziny.

Kolejnym zagadnieniem, które było przedmiotem dyskusji rady, była planowana przez Radę Nadzorczą Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Radomsku likwidacja Zakładu Produkcji Mleczarskiej w Nowym Targu. Rada podjęła rezolucję sprzeciwiając się takiej polityce zakładu. Radni podawali argumenty, iż zakład działa już od wielu lat i jest ważnym pracodawcą w regionie zatrudniającym ok. 160 pracowników oraz zrzeszającym ok. 430 rolników – dostawców mleka. Likwidacja zakładu spowoduje utratę pracy dla tak wielu osób, a także pozbawi źródła dochodów dla współpracujących z zakładem rolników.

W dalszej części posiedzenia omówiony został temat dotyczący zmiany statutu Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego w Nowym Targu. Zmiany te wynikają m.in. z utworzenia w strukturze szpitala Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego.

Jednostka ma za zadanie pomagać osobom dotkniętym kryzysem psychicznym, docierając ze wsparciem do ich środowiska, a nie ograniczając się do leczenia na oddziale szpitalnym. Działania, jakie będzie wykonywać ośrodek to m.in.: udzielanie wsparcia dziennego, pomoc w załatwieniu spraw socjalnych, pomoc w usamodzielnieniu w miejscu zamieszkania, pomoc mieszkaniowa, pomoc w poszukiwaniu pracy i przygotowanie do zatrudnienia, budowanie grup wsparcia dla rodzin oraz budowanie ruchu osób potrzebujących pomocy. W ramach Centrum będzie również działać całodobowa infolinia i całodobowa pomoc kryzysowa. Wszystko odbywać się będzie we współpracy z innymi placówkami służby zdrowia. W strukturę ośrodka będzie także wchodzić punkt pierwszego kontaktu, ambulatorium, które będzie świadczyć usługi poradnictwa, konsultacji oraz badań specjalistycznych świadczonych przez lekarzy, w tym psychologa. Znajdą się tam również interwencyjne miejsca noclegowe. Ponadto będzie działać 15 zespołów mobilnych, które będą świadczyły usługi środowiskowe.

Rada przyjęła również uchwałę w sprawie nabycia na rzecz Powiatu Nowotarskiego prawa własności do nieruchomości, znajdującej się przy Al. Tysiąclecia 35 w Nowym Targu, która kiedyś stanowiła siedzibę starostwa, a obecnie poradni psychologiczno-pedagogicznej. Działki położone na tym terenie są własnością osób fizycznych, natomiast wraz z działkami Powiatu tworzą jednolity kompleks zabudowany budynkiem biurowym. Ze względów konstrukcyjno-budowlanych obiekt ten nie może działać jako odrębne budynki, dlatego możliwość dysponowania gmachem przez jeden podmiot umożliwi prawidłowe nim zarządzanie.

Na zakończenie Dyrektor Powiatowego Centrum Oświaty w Nowym Targu Marta Skawska przedstawiła sprawozdanie za rok 2019 z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowotarski.