Dyrektor Powiatowego Centrum Oświaty w Nowym Targu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Podinspektor | Praca

Dyrektor Powiatowego Centrum Oświaty w Nowym Targu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Podinspektor

status: zamkniete

DYREKTOR  POWIATOWEGO  CENTRUM  OŚWIATY W  NOWYM  TARGU

OGŁASZA  NABÓR NA  WOLNE  STANOWISKO  PRACY

PODINSPEKTOR

 

1. Liczba i wymiar etatu: 1 etat, pełny wymiar czasu pracy.

2. Miejsce wykonywania pracy: Nowy Targ ul. Bolesława Wstydliwego 14.

3. Wymagania niezbędne:

a. Wykształcenie wyższe magisterskie.

b. Doświadczenie: co najmniej 2 letni staż pracy i co najmniej 3 miesięczna praktyka w urzędzie lub jednostce samorządowej.                    

c. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

d. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

e. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.

f. Pozostałe wymagania określa art.6 ust.1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o  pracownikach samorządowych.

g. Nieposzlakowana opinia.

4. Wymagania dodatkowe:

a. Umiejętność obsługi komputera (Word, Excel) oraz sprzętu biurowego.
b. Znajomość zagadnień z zakresu ustawy prawo oświatowe, o finansowaniu zadań oświatowych, o finansach publicznych, o systemie informacji oświatowej, karta nauczyciela, o pracownikach samorządowych, o samorządzie powiatowym, kodeks postępowania administracyjnego, kodeks pracy.
c. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.
d. Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, odpowiedzialność, samodzielność, umiejętność planowania  i organizowania pracy, terminowość, obowiązkowość.

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a. Obsługa organizacyjna realizacji zadań organu prowadzącego szkoły i placówki (usługpublicznych Powiatu w zakresie edukacji).

b. Obsługa kadrowa dyrektorów jednostek obsługiwanych.

c. Realizacja zadań jednostki samorządu terytorialnego dla szkół i placówek, dla których powiat nie jest organem prowadzącym.

6. Warunki pracy:

a. Warunki dotyczące pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca odbywa się w biurze, nie wymaga częstych kontaktów i spotkań poza miejscem wykonywania pracy.

b. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: budynek miejsca wykonywania pracy jest wyposażony w podjazd i windę co umożliwia wjazd oraz przemieszczanie się po budynku osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich, narzędzia i materiały pracy: komputer wyposażony w pakiet biurowy i oprogramowanie umożliwiające przygotowanie dokumentów.

7. Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%.

8. Wymagane dokumenty:

    a. Życiorys (CV).

    b. List motywacyjny.

    c. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

    d. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

    e. Kopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy

        kandydata.

    f. Oświadczenie kandydata:

        •   o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

        •   o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

        •   że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z  oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

     g. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (druk do pobrania pod ogłoszeniem).

     h. Potwierdzone podpisem zapoznanie się z informacją administratora (druk do pobrania pod ogłoszeniem).

9. Kopie innych dokumentów:

 Kopie ukończonych kursów i innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.       

10. Inne informacje: 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Oświaty w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14 (budynek Starostwa Powiatowego, pok.4.35) lub pocztą na adres Powiatowe Centrum Oświaty w Nowym Targu, 34-400 Nowy Targ, ul. Bolesława Wstydliwego 14, w terminie do dnia 22 maja 2019r., w dniach i godzinach pracy tj. od poniedziałku do piątku, od godziny  7.00 do godziny 15.00, w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektor”. Za termin złożenia oferty uznaje się datę wpływu pod wyżej określony adres.

Aplikacje, które wpłyną do Powiatowego Centrum Oświaty  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Nabór zostanie przeprowadzony przez Komisję Rekrutacyjną powołaną przez Dyrektora Powiatowego Centrum Oświaty w Nowym Targu.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie zaproszeni na ocenę końcową kandydatów.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Powiatowym Centrum Oświaty w Nowym Targu zostaną dołączone do jego akt osobowych.  Powiatowe Centrum Oświaty w Nowym Targu nie odsyła dokumentów kandydatom, których oferty zostały odrzucone. Kandydaci będą mogli osobiście dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem. Dokumenty nieodebrane w terminie do 12 miesięcy od dnia zakończenia procedury naboru zostaną komisyjnie zniszczone.  

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( jt. Dz.U. z 2018r. poz.1260 z późn.zm.), informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej /www.nowotarski.pl/ oraz umieszczona na tablicy informacyjnej w budynku Powiatowego Centrum Oświaty przy ul. Bolesława Wstydliwego 14 w Nowym Targu.

Poniżej znajdują się pliki do pobrania:

Podmiot publikujący
Powiatowe Centrum Oświaty w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Skawska Dyrektor Powiatowego Centrum Oświaty w Nowym Targu
Data wytworzenia
9.05.2019
Informację opublikował
Agata Śmiałkowska
Data publikacji
9.05.2019
Informację zmienił
Agata Śmiałkowska
Data ostatniej zmiany
27.05.2019
Nazwa pliku
INFORMACJA o wynikach naboru w Powiatowym Centrum Oświaty w Nowym Targu na stanowisko urzędnicze - Podinspektor
Podmiot publikujący
Powiatowe Centrum Oświaty w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Skawska Dyrektor Powiatowego Centrum Oświaty w Nowym Targu
Data wytworzenia
27.05.2019
Informację opublikował
Agata Śmiałkowska
Data publikacji
27.05.2019
Informację zmienił
Agata Śmiałkowska
Data ostatniej zmiany
27.05.2019
Nazwa pliku
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Podmiot publikujący
Powiatowe Centrum Oświaty w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Skawska Dyrektor Powiatowego Centrum Oświaty w Nowym Targu
Data wytworzenia
9.05.2019
Informację opublikował
Agata Śmiałkowska
Data publikacji
9.05.2019
Nazwa pliku
Informacja administratora
Podmiot publikujący
Powiatowe Centrum Oświaty w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Skawska Dyrektor Powiatowego Centrum Oświaty w Nowym Targu
Data wytworzenia
9.05.2019
Informację opublikował
Agata Śmiałkowska
Data publikacji
9.05.2019