Dyrektor Powiatowego Centrum Oświaty w Nowym Targu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Starszy referent I | Praca

Dyrektor Powiatowego Centrum Oświaty w Nowym Targu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Starszy referent I

status: zamkniete

 

DYREKTOR  POWIATOWEGO  CENTRUM  OŚWIATY W  NOWYM  TARGU
OGŁASZA  NABÓR NA  WOLNE  STANOWISKO  PRACY
STARSZY REFERENT

 

1. Liczba i wymiar etatu: 1 etat, pełny wymiar czasu pracy.

2. Miejsce wykonywania pracy: Nowy Targ ul. Bolesława Wstydliwego 14.

3. Wymagania niezbędne:

a. Wykształcenie: co najmniej wyższe licencjackie.
b. Doświadczenie: co najmniej 10 miesięczna praktyka w urzędzie lub jednostce samorządowej.                   
c. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
d. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
e. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.
f. Pozostałe wymagania określa art.6 ust.1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o  pracownikach samorządowych.
g. Nieposzlakowana opinia.

4. Wymagania dodatkowe:

a. Umiejętność obsługi komputera (Word, Excel) oraz sprzętu biurowego.
b. Znajomość zagadnień z zakresu ustawy prawo oświatowe, o finansowaniu zadań oświatowych,  o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych, o pracownikach samorządowych, o samorządzie powiatowym oraz rozporządzeń w sprawie klasyfikowani i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej i w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
c. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.
d. Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, odpowiedzialność, samodzielność, umiejętność planowania  i organizowania pracy, terminowość, obowiązkowość.

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a. Realizacja zadań z zakresu gospodarowania środkami rzeczowymi, zapewniania zaopatrzenia materiałowo-technicznego i udzielania zamówień publicznych.
b. Prowadzenie dziennika podawczego.
c. Obliczanie i przekazywania dotacji dla szkół i placówek, dla których powiat nie jest organem prowadzącym.

6. Warunki pracy:

a. Warunki dotyczące pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca odbywa się w biurze, nie wymaga częstych kontaktów i spotkań poza miejscem wykonywania pracy.
b. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: budynek miejsca wykonywania pracy jest wyposażony w podjazd i windę co umożliwia wjazd oraz przemieszczanie się po budynku osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich, narzędzia i materiały pracy: komputer wyposażony w pakiet biurowy i oprogramowanie umożliwiające przygotowanie dokumentów.

7. Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%.

8. Wymagane dokumenty:

a. Życiorys (CV).
b. List motywacyjny.
c. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
d. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
e. Kopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy lub praktykę kandydata.
f. Oświadczenie kandydata:

•   o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
•   o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
•   że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z  oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

g. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (druk do pobrania pod ogłoszeniem).
h. Potwierdzone podpisem zapoznanie się z informacją administratora (druk do pobrania pod ogłoszeniem).

9. Kopie innych dokumentów:

Kopie ukończonych kursów i innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.      

10. Inne informacje: 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Oświaty w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14 (budynek Starostwa Powiatowego, pok.4.35) lub pocztą na adres Powiatowe Centrum Oświaty w Nowym Targu, 34-400 Nowy Targ, ul. Bolesława Wstydliwego 14, w terminie do dnia 21 czerwca 2019r., w dniach i godzinach pracy tj. od poniedziałku do piątku, od godziny  7.00 do godziny 15.00, w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Starszy Referent I”. Za termin złożenia oferty uznaje się datę wpływu pod wyżej określony adres. Aplikacje, które wpłyną do Powiatowego Centrum Oświaty  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Nabór zostanie przeprowadzony przez Komisję Rekrutacyjną powołaną przez Dyrektora Powiatowego Centrum Oświaty w Nowym Targu.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie zaproszeni na ocenę końcową kandydatów.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Powiatowym Centrum Oświaty w Nowym Targu zostaną dołączone do jego akt osobowych.  Powiatowe Centrum Oświaty w Nowym Targu nie odsyła dokumentów kandydatom, których oferty zostały odrzucone. Kandydaci będą mogli osobiście dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem. Dokumenty nieodebrane w terminie do 12 miesięcy od dnia zakończenia procedury naboru zostaną komisyjnie zniszczone.  

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( jt. Dz.U. z 2018r. poz.1260 z późn.zm.), informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej /www.nowotarski.pl/ oraz umieszczona na tablicy informacyjnej w budynku Powiatowego Centrum Oświaty przy ul. Bolesława Wstydliwego 14 w Nowym Targu.

Poniżej znajdują się pliki do pobrania:

Podmiot publikujący
Powiatowe Centrum Oświaty w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Skawska Dyrektor Powiatowego Centrum Oświaty w Nowym Targu
Data wytworzenia
10.06.2019
Informację opublikował
Agata Śmiałkowska
Data publikacji
10.06.2019
Informację zmienił
Agata Śmiałkowska
Data ostatniej zmiany
27.06.2019
Nazwa pliku
WYNIKI NABORU
Podmiot publikujący
Powiatowe Centrum Oświaty w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Skawska Dyrektor Powiatowego Centrum Oświaty w Nowym Targu
Data wytworzenia
26.06.2019
Informację opublikował
Agata Śmiałkowska
Data publikacji
27.06.2019
Nazwa pliku
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
Podmiot publikujący
Powiatowe Centrum Oświaty w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Skawska Dyrektor Powiatowego Centrum Oświaty w Nowym Targu
Data wytworzenia
10.06.2019
Informację opublikował
Agata Śmiałkowska
Data publikacji
10.06.2019
Nazwa pliku
Informacja administratora
Podmiot publikujący
Powiatowe Centrum Oświaty w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Skawska Dyrektor Powiatowego Centrum Oświaty w Nowym Targu
Data wytworzenia
10.06.2019
Informację opublikował
Agata Śmiałkowska
Data publikacji
10.06.2019