Zarząd Powiatu Nowotarskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespou Szkół Nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu | Praca

Zarząd Powiatu Nowotarskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespou Szkół Nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu

termin składania dokumentów: 18.03.2019
status: aktualne

ZARZĄD  POWIATU  NOWOTARSKIEGO

OGŁASZA KONKURS  NA STANOWISKO DYREKTORA     

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. WŁADYSŁAWA ORAKANAW NOWYM TARGU

 

I.  Organ prowadzący zespół szkół:

Powiat Nowotarski.

II. Nazwa i adres zespołu szkół, którego dotyczy konkurs:

Zespół Szkół Nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu, Plac Słowackiego 13, 34-400 Nowy Targ.

III.  Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 poz.1597).

 

1. Stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół  Nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu,  może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

 1. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w Zespole Szkół  Nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu;
 2. ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami
  w  sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub   pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
 4. uzyskał:  
  1. co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
  2. pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
  3. w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej;

- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art.63 ust.11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu- przed powierzeniem stanowiska dyrektora;

 1. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 3. nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia   1982 r. - Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 967), a w przypadku  nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust.1 ustawy z dnia  20 lipca 2018r.  - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz. 1668 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
 4. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo   skarbowe;
 5. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 6. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 1458);
 7. w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U.z 2018 r. poz.931).

2. Stanowisko dyrektora Zespołu Szkół  Nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:

 1. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole lub placówce wchodzącej w skład zespołu w której wymagania dotyczące kwalifikacji są najwyższe , oraz
 2. spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt. 2-11 niniejszego ogłoszenia.

 

3.   Stanowisko dyrektora Zespołu Szkół  Nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu może zajmować osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

 1. posiada obywatelstwo polskie, z tym, że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
 2. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny ;
 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
 4. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 5. spełnia wymagania określone w ust. 1  pkt. 2,5,6,8,10 i 11 niniejszego ogłoszenia.

4.   Stanowisko dyrektora Zespołu Szkół  Nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu może zajmować również:

 1. nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub
 2. nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (t.j.Dz.U. z 2019r.poz. 263);

- spełniający wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

 

IV. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać dokumenty wskazane w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2017r. poz.1587):

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z  koncepcję funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół  Nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu;
2)  życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
–  stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
–  stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
–  stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata :
- imię (imiona) i nazwisko,
- datę i miejsce urodzenia,
- obywatelstwo,
- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
4)  poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt.2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;
5)  poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6) poświadczony przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym  mowa w ustawie z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 931) – w przypadku cudzoziemca;
7)  poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia  zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
9)  oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
10)  oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.  poz. 1458);
11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017r. poz. 2186) w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972r.,
12)  poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,
13)  poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
14)  oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r., poz. 967 z późn.zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.1668)  - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
15)  oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

V.  Na żądanie organu prowadzącego kandydat obowiązany jest przedstawić oryginał dokumentów, o których mowa w części IV pkt 4,5,6,7,12,13 niniejszego ogłoszenia.

VI.  Termin i sposób składania ofert.

 1. Oferty należy składać w Powiatowym Centrum Oświaty w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14,  34-400 Nowy Targ (budynek Starostwa Powiatowego IIIp. pok.4.35) w terminie do dnia 18 marca 2019 roku, w dniach i godzinach pracy tj. od poniedziałku do piątku, od godziny 7.00 do godziny 15.00, w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym do korespondencji, i dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ - Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół  Nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu”.
 2. Za termin złożenia oferty uznaje się datę wpływu pod adres określony w ust. 1.

VII.  Informacja o sposobie powiadamiania kandydatów o terminie i miejscu postępowania konkursowego.

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony przez komisję konkursową powołaną przez Zarząd Powiatu Nowotarskiego.
 2. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej, nie później niż na 7 dni przed terminem postępowania.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Faber, Bogusław Waksmundzki, Karol Skrzypiec, Rafał Jandura, Piotr Męderak
Data wytworzenia
26.02.2019
Informację opublikował
Katarzyna Jurkowska
Data publikacji
27.02.2019