ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.33.2019 - usługi – pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych polegających na dostosowaniu budynku ZPSWO w Nowym Targu do obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. | Przetargi

ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.33.2019 - usługi – pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych polegających na dostosowaniu budynku ZPSWO w Nowym Targu do obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

status: zamknięte

 

 

Nowy Targ, 26.03.2019 r.

Nasz znak: ZA.271.33.2019

 

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

Zapytanie ofertowe – pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty

30 000 euro

 

1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania ofert.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa – pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych polegających na dostosowaniu budynku Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu przy ul. Jana Pawła II 85 do obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie następujące części:

Część nr 1 – Usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych przy realizacji robót budowlanych polegających na dostosowaniu budynku Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu przy ul. Jana Pawła II 85 do obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2A do zapytania ofertowego.

Część nr 2 - Usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego specjalności konstrukcyjno-budowlanej przy realizacji robót budowlanych polegających na dostosowaniu budynku Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu przy ul. Jana Pawła II 85 do obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2B do zapytania ofertowego.

Uwaga:

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

3. Termin wykonania zamówienia:

Część nr 1 - od dnia 03.06.2019r. do dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla przedmiotowej inwestycji, lecz nie później niż do 23.08.2019r.

Część nr 2 - od dnia 03.06.2019r. do dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla przedmiotowej inwestycji, lecz nie później niż do 23.08.2019r.

4. Osoby upoważnione do kontaktów: procedura -  Ewa Rusnaczyk, Jolanta Mrugała, Marta Rajca, Iwona Waksmundzka, tel. ( 018) 26 61 340.

5. Termin składania ofert (dotyczy części nr 1 i 2):

Oferty należy składać: do dnia: 03.04.2019 r. do godz. 11:00

  1. Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14
    w sekretariacie pokój 3.08
  2.  Faksem na numer 018 26 61 344
  3. lub mailem na adres: przetarg@nowotarski.pl

       W przypadku składania ofert opisanego w:

  1. pkt 5.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:  Oferta  cenowa - usługa – pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych polegających na dostosowaniu budynku Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu przy ul. Jana Pawła II 85 do obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Dotyczy części nr ………………
  2.  pkt. 5.2 i 5.3 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty.

6. Kryteria oceny ofert:

Cena brutto za wykonanie zamówienia w części nr 1 - 100%

Cena brutto za wykonanie zamówienia w części nr 2 - 100%

 

Szczegółowe informacje w sprawie przedmiotu zamówienia udzielane są w Wydziale Inwestycji Starostwa Powiatowego w Nowym Targu w pokoju nr 4.08 przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, tel. (18) 26-61-318 lub (18) 26-61-353.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty dla części nr 1 i 2;

Załącznik nr 2A – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1;

Załącznik nr 2B – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2;

Załącznik nr 3A – Projekt umowy dla części nr 1;

Załącznik nr 3B – Projekt umowy dla części nr 2;

Załącznik nr 4 – Informacja Administratora danych osobowych

 

Sprawę prowadzi: Ewa Rusnaczyk, tel. (0-18) 26 61 340.

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
26.03.2019
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk
Data publikacji
26.03.2019
Nazwa pliku
Zapytanie ofertowe
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
26.03.2019
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk
Data publikacji
26.03.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 1 - Formularz oferty dla części nr 1 i 2
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
26.03.2019
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk
Data publikacji
26.03.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 2A - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
26.03.2019
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk
Data publikacji
26.03.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 2B - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
26.03.2019
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk
Data publikacji
26.03.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 3A - Projekt umowy dla części nr 1
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
26.03.2019
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk
Data publikacji
26.03.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 3B - Projekt umowy dla części nr 2
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
26.03.2019
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk
Data publikacji
26.03.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 4 - Informacja Administratora danych osobowych
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
26.03.2019
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk
Data publikacji
26.03.2019
Nazwa pliku
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
3.04.2019
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
3.04.2019
Nazwa pliku
Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty w cześci nr 1
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
9.04.2019
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
9.04.2019