ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.45.2019 - sporządzenie operatu szacunkowego | Przetargi

ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.45.2019 - sporządzenie operatu szacunkowego

status: zamknięte

 

 

Nowy Targ, 20.05.2019r.

Nasz znak: ZA.271.45.2019

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe  pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

  1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania w ofert.
  2. Opis przedmiotu zamówienia:

Sporządzenie operatu szacunkowego wyceny wartości nieruchomości poł. w Nowym Targu przy ul. Królowej Jadwigi 1, ozn. jako dz. ewid. nr 12600/1, 12601/1, 12602/1, 12603/1 o łącznej pow. 0,1084 ha, obj. KW nr NS1T/00118246/0, stanowiącej współwłasność Powiatu Nowotarskiego, zabudowanej budynkiem "Domu Nauczyciela" administracyjnym 3-kondygnacyjnym o pow. użytkowej 909,3 m2, kubaturze 4736,88 m3 oraz budynkiem gospodarczo-garażowym o pow. użytkowej 13,9 m2 – w celu ustalenia ceny nabycia udziału w ww. nieruchomości oraz zapewnienia wyceny nieruchomości z zasobu nieruchomości Powiatu Nowotarskiego, stosownie do art. 25b ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Szczegółowe informacje udzielane są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w pokoju nr 1.29 przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, tel. (18) 26-10-781.

Sprawę prowadzi: Pan Leszek Szewczyk.

  1. Termin wykonania zamówienia:   28 czerwca 2019 r.
  2. Osoby upoważnione do kontaktów: Jolanta Mrugała, Ewa Rusnaczyk,  Marta Rajca, Iwona Waksmundzka  tel. ( 018) 26 61 340.
  3. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 27.05.2019r. do godz. 1000:

1.Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego
14 w sekretariacie pokój 3.09, lub

2.Faksem na numer 018 26 61 344, lub

3.Drogą elektroniczną na adres: przetarg@nowotarski.pl

6.          W przypadku składania ofert opisanego w:

1. pkt. 5.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:   
Oferta  cenowa - ZA.271.45.2019 - Usługi – Sporządzenie operatu szacunkowego wyceny wartości nieruchomości poł. w Nowym Targu przy ul. Królowej Jadwigi 1, ozn. jako dz. ewid. nr 12600/1, 12601/1, 12602/1, 12603/1 o łącznej pow. 0,1084 ha, obj. KW nr NS1T/00118246/0, stanowiącej współwłasność Powiatu Nowotarskiego, zabudowanej budynkiem "Domu Nauczyciela" administracyjnym 3-kondygnacyjnym o pow. użytkowej 909,3 m2, kubaturze 4736,88 m3 oraz budynkiem gospodarczo-garażowym o pow. użytkowej 13,9 m2 – w celu ustalenia ceny nabycia udziału w ww. nieruchomości oraz zapewnienia wyceny nieruchomości z zasobu nieruchomości Powiatu Nowotarskiego, stosownie do art. 25b ustawy o gospodarce nieruchomościami.

2. pkt. 5.2 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

3. pkt. 5.3 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

7.      Kryteria oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert jest:

Cena brutto za całość zamówienia – 100%.

 

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Formularz oferty

- Załącznik nr 2 – Projekt umowy

- Załącznik nr 3 – Informacja Administratora Danych Osobowych

 

Sprawę prowadzi: Jolanta Mrugała  tel.: (18) 26 61 340.

 

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
20.05.2019
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
20.05.2019
Informację zmienił
Jolanta Mrugała
Data ostatniej zmiany
22.05.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 1– Formularz oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
20.05.2019
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
20.05.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 2- Projekt umowy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
20.05.2019
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
20.05.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 3- Informacja Administratora Danych Osobowyh
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
20.05.2019
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
20.05.2019
Nazwa pliku
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
27.05.2019
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
27.05.2019