ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.46.2019 - sporządzenie operatów szacunkowych | Przetargi

ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.46.2019 - sporządzenie operatów szacunkowych

status: zamknięte

 

 

Nowy Targ, 20.05.2019r.

Nasz znak: ZA.271.46.2019

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe  pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

  1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania w ofert.
  2. Opis przedmiotu zamówienia:

Sporządzaniu w 2019 r. operatów szacunkowych wyceny wartości nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie Powiatu Nowotarskiego, niezbędnych tut. Urzędowi do ustalenia i aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.

•          Cena jednostkowa brutto dotyczy operatu szacunkowego wyceny nieruchomości objętej jedną księgą wieczystą.  

•          Operaty szacunkowe muszą być wykonane zgodnie z:

- ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.);

- rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. Nr 207, poz. 2109, ze zm.);

- Powszechnymi Krajowymi Zasadami Wyceny;        

- innymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

•          W postępowaniach, na potrzeby których zostaną wykonane ww. opracowania rzeczoznawca majątkowy na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do występowania przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Nowym Sączu, przed sądami powszechnymi oraz do uczestnictwa w spotkaniach z udziałem stron prowadzonego postępowania, jak również do składania pisemnych wyjaśnień oraz do potwierdzania aktualności wykonanych operatów szacunkowych po upływie 12 miesięcy od daty ich sporządzenia, stosownie do art. 156 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

Szczegółowe informacje udzielane są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami  w pokoju nr 1.29 przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, tel. (18) 26-10-781. Sprawę prowadzi: Pan Łukasz Trzciński.

  1. Termin wykonania zamówienia:   sukcesywnie do 15 listopada 2019 roku  (4 tygodnie od zlecenia – zgodnie z umową).
  2. Osoby upoważnione do kontaktów: Jolanta Mrugała, Ewa Rusnaczyk,  Marta Rajca, Iwona Waksmundzka  tel. ( 018) 26 61 340.
  3. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 27.05.2019r. do godz. 1000:

1.Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego
14 w sekretariacie pokój 3.09, lub

2.Faksem na numer 018 26 61 344, lub

3.Drogą elektroniczną na adres: przetarg@nowotarski.pl

6.          W przypadku składania ofert opisanego w:

1. pkt. 5.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:   
Oferta  cenowa - ZA.271.46.2019 - Usługi – Sporządzaniu w 2019 r. operatów szacunkowych wyceny wartości nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie Powiatu Nowotarskiego, niezbędnych tut. Urzędowi do ustalenia i aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.

2. pkt. 5.2 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

3. pkt. 5.3 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

7.      Kryteria oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert jest:

Cena jednostkowa brutto operatu szacunkowego wyceny nieruchomości objętej jedną księgą wieczystą – 100%.

 

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Formularz oferty

-Załącznik nr 2 – Projekt umowy

- Załącznik nr 3 – Informacja Administratora Danych Osobowych

 

Sprawę prowadzi: Jolanta Mrugała  tel.: (18) 26 61 340.

 

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
20.05.2019
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
20.05.2019
Informację zmienił
Jolanta Mrugała
Data ostatniej zmiany
22.05.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 1– Formularz oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
20.05.2019
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
20.05.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 2- Projekt umowy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
20.05.2019
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
20.05.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 3- Informacja Administratora Danych Osobowyh
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
20.05.2019
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
20.05.2019
Nazwa pliku
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
27.05.2019
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
27.05.2019