ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.52.2019 - Sporządzenie opracowania geodezyjnego polegającego na wydzieleniu przedmiotu ostatecznej decyzji Wojewody Małopolskiego znak: WS-IV.7533.1.950.2016.AMS z dn. 26.11.2018 r., opisanego jako działka ewid. | Przetargi

ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.52.2019 - Sporządzenie opracowania geodezyjnego polegającego na wydzieleniu przedmiotu ostatecznej decyzji Wojewody Małopolskiego znak: WS-IV.7533.1.950.2016.AMS z dn. 26.11.2018 r., opisanego jako działka ewid.

status: zamknięte

 

 

Nowy Targ, 05.06.2019r.

Nasz znak: ZA.271.52.2019

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe  pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

  1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania w ofert.
  2. Opis przedmiotu zamówienia:

Sporządzenie opracowania geodezyjnego polegającego na wydzieleniu przedmiotu ostatecznej decyzji Wojewody Małopolskiego znak: WS-IV.7533.1.950.2016.AMS z dn. 26.11.2018 r., opisanego jako działka ewid. nr 2322/1 o pow. 0,0227 ha położona w obrębie Rdzawka, zajęta pod drogę powiatową nr 1666K (powstała z podziału dz. ewid. nr 2322 operatem geodezyjnym nr P.1211.2014.4175 z dn. 22.12.2014 r.) -  aktualnie odpowiadającego części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ewid. nr: 2322/1 o pow. 0,0880 ha i 2322/2 o pow. 0,1767 ha (wyodrębnionego na podstawie operatu geodezyjnego - mapy do celów prawnych nr ewid. P.1211.2018.5536).  


Szczegółowe informacje udzielane są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w pokoju nr 1.29 przy ul. Bolesława Wstydliwego 14,   tel. (18) 26-10-781. Pracownik prowadzący – Pani Marta Zaborowska.

 

3. Termin realizacji: 13 września 2019 r.              

4. Osoby upoważnione do kontaktów: Jolanta Mrugała, Ewa Rusnaczyk,  Marta Rajca, Iwona Waksmundzka  tel. ( 018) 26 61 340.

5. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 12.06.2019r. do godz. 1000:

1.Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego
14 w sekretariacie pokój 3.09, lub

2.Faksem na numer 018 26 61 344, lub

3.Drogą elektroniczną na adres: przetarg@nowotarski.pl

              W przypadku składania ofert opisanego w:

1. pkt. 5.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:   
Oferta  cenowa - ZA.271.52.2019 - Sporządzenie opracowania geodezyjnego polegającego na wydzieleniu przedmiotu ostatecznej decyzji Wojewody Małopolskiego znak: WS-IV.7533.1.950.2016.AMS z dn. 26.11.2018 r., opisanego jako działka ewid. nr 2322/1 o pow. 0,0227 ha położona w obrębie Rdzawka, zajęta pod drogę powiatową nr 1666K (powstała z podziału dz. ewid. nr 2322 operatem geodezyjnym nr P.1211.2014.4175 z dn. 22.12.2014 r.) -  aktualnie odpowiadającego części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ewid. nr: 2322/1 o pow. 0,0880 ha i 2322/2 o pow. 0,1767 ha (wyodrębnionego na podstawie operatu geodezyjnego - mapy do celów prawnych nr ewid. P.1211.2018.5536).  
2. pkt. 5.2 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

3. pkt. 5.3 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

6.      Kryteria oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert jest:

Cena brutto za całość zamówienia – 100%.

 

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Formularz oferty

- Załącznik nr 2 – Informacja Administratora Danych Osobowych

- Załącznik nr 3  - Projekt umowy

 

Sprawę prowadzi: Jolanta Mrugała  tel.: (18) 26 61 340.

 

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
5.06.2019
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
5.06.2019
Informację zmienił
Jolanta Mrugała
Data ostatniej zmiany
12.06.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 1– Formularz oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
12.06.2019
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
12.06.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 2- Informacja Administratora Danych Osobowyh
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
12.06.2019
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
12.06.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 3- Projekt umowy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
12.06.2019
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
12.06.2019
Nazwa pliku
Informacja o zmianie terminu składania ofert
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
12.06.2019
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
12.06.2019
Nazwa pliku
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
19.06.2019
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
19.06.2019