ZA.271.51.2019 - Sporządzenie opracowania geodezyjnego polegającego na synchronizacji zapisów dotyczących działek ewidencyjnych położonych w obrębie Szaflary, Maruszyna, Bańska Niżna, powstałych w wyniku podziału zatwierdzonego decyzją wydaną w trybie a | Przetargi

ZA.271.51.2019 - Sporządzenie opracowania geodezyjnego polegającego na synchronizacji zapisów dotyczących działek ewidencyjnych położonych w obrębie Szaflary, Maruszyna, Bańska Niżna, powstałych w wyniku podziału zatwierdzonego decyzją wydaną w trybie a

status: zamknięte

 

 

Nowy Targ, 05.06.2019r.

Nasz znak: ZA.271.51.2019

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe  pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

  1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania w ofert.
  2. Opis przedmiotu zamówienia:

Sporządzenie opracowania geodezyjnego polegającego na synchronizacji zapisów dotyczących działek ewidencyjnych położonych w obrębie Szaflary, Maruszyna, Bańska Niżna, powstałych   w wyniku podziału zatwierdzonego decyzją wydaną w trybie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną z aktualnie obowiązującą ewidencją gruntów, celem ujawnienia przedmiotu oraz prawa własności nieruchomości nabytych na rzecz Powiatu Nowotarskiego w księgach wieczystych (wykaz działek zgodnie z załącznikiem nr 1).

Szczegółowe informacje udzielane są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w pokoju nr 1.29 przy ul. Bolesława Wstydliwego 14,           tel. (18) 26-10-781.

Pracownik prowadzący – Pani Marta Zaborowska

3. Termin realizacji: 30 sierpnia 2019 r.
4. Osoby upoważnione do kontaktów: Jolanta Mrugała,   Marta Rajca, Iwona Waksmundzka 
tel. ( 018) 26 61 340.

5. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 12.06.2019r. do godz. 1000:

1.Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego
14 w sekretariacie pokój 3.09, lub

2.Faksem na numer 018 26 61 344, lub

3.Drogą elektroniczną na adres: przetarg@nowotarski.pl

              W przypadku składania ofert opisanego w:

1. pkt. 5.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:   
Oferta  cenowa - ZA.271.51.2019 - Sporządzenie opracowania geodezyjnego polegającego na synchronizacji zapisów dotyczących działek ewidencyjnych położonych w obrębie Szaflary, Maruszyna, Bańska Niżna, powstałych   w wyniku podziału zatwierdzonego decyzją wydaną w trybie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną z aktualnie obowiązującą ewidencją gruntów, celem ujawnienia przedmiotu oraz prawa własności nieruchomości nabytych na rzecz Powiatu Nowotarskiego w księgach wieczystych (wykaz działek zgodnie z załącznikiem nr 1).

2. pkt. 5.2 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

3. pkt. 5.3 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

7.      Kryteria oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert jest:

Cena brutto za całość zamówienia – 100%.

 

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Formularz oferty

- Załącznik nr 2 – Informacja Administratora Danych Osobowych

- Załącznik nr 3  - Projekt umowy

 

Sprawę prowadzi: Jolanta Mrugała  tel.: (18) 26 61 340.

 

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
5.06.2019
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
5.06.2019
Informację zmienił
Jolanta Mrugała
Data ostatniej zmiany
12.06.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 1– Formularz oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
5.06.2019
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
5.06.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 2- Informacja Administratora Danych Osobowyh
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
5.06.2019
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
5.06.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 3- Projekt umowy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
5.06.2019
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
5.06.2019
Nazwa pliku
Wykaz działek
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
12.06.2019
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
12.06.2019
Nazwa pliku
Informacja o zmianie terminu składania ofert
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
12.06.2019
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
12.06.2019
Nazwa pliku
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
19.06.2019
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
19.06.2019