Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nowym Targu ogłasza pisemny przetarg na wynajem lokalu użytkowego bez wyposażenia | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nowym Targu ogłasza pisemny przetarg na wynajem lokalu użytkowego bez wyposażenia

data wystawienia: 18.07.2013
status: zamknięte

Dyrektor

Zespołu Szkół Ogólnokształcących

w Nowym Targu

ogłasza pisemny przetarg na wynajem lokalu użytkowego bez wyposażenia

o powierzchni 80m2, mieszczącego się w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nowym Targu, Pl. Krasińskiego 1,

lokal przeznaczony jest na działalność gospodarczą w zakresie małej gastronomii.

1.Warunki przetargu:

Pisemne oferty mogą składać podmioty prowadzące działalność gospodarczą, posiadające doświadczenie w prowadzeniu działalności w zakresie gastronomii.

Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę .

  1. Cechy, które powinna spełniać oferta – zgodnie ze Specyfikacją Przetargową.
  2. Oferta winna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta.
  3. Kryterium decydującym o wyborze jest najwyższa oferowana cena z 1m² powierzchni lokalu.

Ofertę w trwale zamkniętej kopercie należy złożyć w sekretariacie I Liceum Ogólnokształcącego im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu Pl. Krasińskiego 1

Termin składania ofert upływa dnia 31 lipca 2013 r. do godziny 1000.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nowym Targu Pl. Krasińskiego 1, w dniu 31 lipca 2013 r. o godz. 1200

Oferent ma prawo być obecny przy otwieraniu kopert z ofertami.

Przed przystąpieniem do przetargu zainteresowany lokalem winien go obejrzeć oraz zapoznać się ze stanem technicznym.

Zainteresowany powinien również zapoznać się ze specyfikacją (załącznik Nr 1) oraz wzorem umowy ( załącznik Nr 2).

Umowa najmu zostanie zawarta na okres od 01.09.2013 r. do 30.06.2016 r.

Oddający w najem zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert.

Oddający w najem zastrzega również możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.