Obwieszczenie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Krakowie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Obwieszczenie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Krakowie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

data wystawienia: 5.03.2019
status: zamknięte

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie
o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne /tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2268 z późn. zm./ w związku z art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm./ obwieszcza się, iż zostało wszczęte na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ działającego przez pełnomocnika Panią Jadwigę Zbiegień, postępowanie administracyjne w sprawie wygaszenia decyzji znak: KR.ZUZ.2.421.249.2018.MiW z dnia 24.09.2018r., w której orzeczono na rzecz w/w wnioskodawcy o pozwoleniu wodnoprawnym na: „Odprowadzanie wód opadowych ujmowanych z jezdni drogi powiatowej nr 1667 K oraz projektowanego chodnika, budowę wylotów kanalizacji deszczowej: W0 (km 3+588,40; dz. 324), W1 (km 3+795,30; dz. 326), W2 (km 3+982,59; dz. 441), W3 (km 4+052,82; dz. 452), W4 (km 4+231,62; dz. 3157/2, 456), W5 (km 4+292,79; dz. 723, 724), W6 (km 4+522,30; dz. 745/1, 745/2), W7 (km 4+608,93; dz.752/1,1108), W8 (km 4+770,60; dz. 1098), budowę małego mostu w okolicach wylotu W7 (km 4+607,72 dz. 1108,749/1,750/1,751/1), budowę przepustów w okolicach wylotu W2 (km 3+980,97; dz.445,444), w okolicach wylotu W5 (km: 4+292,79; dz.739, 724, 740/1, 738/1), w okolicach wylotu W8 (km 4+769,60; dz.960, 1098, 1108, 3157/10), likwidację rowu lewostronnego A-A (km drogi 3+225,63 - km 3+611,81), likwidację rowu lewostronnego B-B (km drogi 3+731,31-km 3+978,35), likwidację rowu lewostronnego C-C (km drogi 4+064,00-km 4+191,21), likwidację rowu lewostronnego D-D (km drogi 4+261,06-km 4+445,66), rozbiórkę przepustów pod zjazdami indywidualnymi oraz publicznymi w ciągu likwidowanego rowu w m. Ponice (odc. I) .”Zasięg oddziaływania inwestycji obejmuje działki nr: 324, 3157/1, 326, 445, 441, 444, 452, 3157/2, 3157/4, 739, 722, 738/1, 740/1, 745/1, 745/2, 752/1, 753, 755, 749/1, 750/1, 751/1, 1108, 960,1098, 3157/10 obręb Ponice, gm. Rabka Zdrój. W związku z powyższym strony mogą złożyć odpowiedź na pismo wszczynające postępowanie, a w każdym stadium postępowania zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w tym złożyć wyjaśnienia na piśmie, w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Krakowie, Nadzór Wodny Myślenice, ul. Drogowców 6, pokój nr 113, telefon 12-628-41-65, w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00, w terminie14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. W przypadku złożenia wniosków, zarzutów i uwag informuje się, że każde pismo dotyczące w/w sprawy zostanie włączone do akt sprawy i poddane ocenie, a odpowiedź na nie znajdzie się w decyzji kończącej postępowanie w sprawie. Zgodnie z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne /tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2268 z późn. zm./ zawiadomienie o wszczęciu postępowania zostaje podane stronom do wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicach ogłoszeń i na stronach internetowych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i Gminy Rabka- Zdrój, Starostwa Powiatowego w Nowym Targu.