Obwieszczenie Starosty Nowotarskiego ws. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla inwestycji pn. Rozbudowa drogi powiatowej klasy "Z" nr 1655K Rogoźnik-Ciche w miejscowości Stare Bystre | Urząd

Strona główna

Obwieszczenie Starosty Nowotarskiego ws. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla inwestycji pn. Rozbudowa drogi powiatowej klasy "Z" nr 1655K Rogoźnik-Ciche w miejscowości Stare Bystre

data wystawienia: 23.04.2019
status: zamknięte

O B W I E S Z C Z E N I E

 

            Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2018 r., poz. 1474),

 

STAROSTA NOWOTARSKI

 

zawiadamia, że na wniosek:

Zarządu Powiatu Nowotarskiego, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ,

działającego przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu,
ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ,

reprezentowanego przez pełnomocnika:

Pana Pawła Polaczek, adres koresp. ul. Mościckiego 21, 34-470 Czarny Dunajec,

 

z dnia: 04.04.2019r. (data wpływu: 04.04.2019r.),

 

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla inwestycji pod nazwą:

 

Rozbudowa drogi powiatowej klasy „Z” nr 1655K Rogoźnik-Ciche w miejscowości Stare Bystre na odcinku o długości 990,09 m tj. od km 3+925,85 – km 4+915,94

(rozbudowa nawierzchni jezdni, budowa chodnika prawostronnego, rozbudowa pobocza drogowego lewostronnego, likwidacja istniejących rowów otwartych, budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa zjazdów, rozbiórka ogrodzeń, przebudowa istniejących skrzyżowań
z innymi drogami publicznymi, budowa umocnienia korpusu drogi, budowa zatoki autobusowej).

 

Inwestycja planowana jest do realizacji na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych, położonych w: jednostka ewidencyjna Czarny Dunajec [121103_2], obręb Stare Bystre [0013], powiat nowotarski, województwo małopolskie:

 

  • w liniach rozgraniczających teren inwestycji, podlegających podziałowi:

11799/3 (11799/1), 3942/4 (3942/1), 3962/2 (3962), 3965/2 (3965), 3983/3 (3983/1), 4018/3 (4018), 4012/2 (4012), 4018/2 (4018), 11857/2 (11857), 4049/2 (4049), 4079/3 (4079/1), 4082/2 (4082), 4108/2 (4108), 4131/2 (4131), 4134/4 (4134/2), 4135/2 (4135), 4154/2 (4154), 4160/6 (4160/2), 4160/4 (4160/1), 4178/2 (4178), 4185/2 (4185), 4206/2 (4206), 4214/2 (4214), 4233/2 (4233), 11870/2 (11870), 4235/2 (4235), 4243/2 (4243), 4255/3 (4255/1), 4263/2 (4263), 4280/2 (4280), 4289/3 (4289/1), 4290/3 (4290/1), 4309/2 (4309), 4318/2 (4318), 4339/2 (4339), 4346/3 (4346/1), 4367/2 (4367), 4376/4 (4376/1), 4399/2 (4399), 4425/2 (4425), 4449/3 (4449/1), 11876/5 (11876/3), 4458/8 (4458/4), 4458/6 (4458/3), 4509/2 (4509), 4512/2 (4512), 11878/2 (11878), 4536/2 (4536), 4560/2 (4560), 4564/4 (4564/2), 4582/2 (4582), 4589/5 (4589/3),4590/6 (4590/4), 4608/6 (4608/4), 4619/6 (4619/2), 4619/4 (4619/1), 4634/2 (4634), 4643/2 (4643), 4659/6 (4659/2), 4659/4 (4659/1), 4667/2 (4667), 4691/2 (4691), 4694/2 (4694), 4709/2 (4709), 4725/2 (4725), 4730/2 (4730), 4762/3 (4762/1), 4770/6 (4770/4), 4791/2 (4791), 4799/4 (4799/2), 4797/3 (4797/1), 4819/2 (4819), 4827/2 (4827), 11888/9 (11888/7), 4935/3 (4935/1), 4486/4 (4486/3), 4452/3 (4452/1), 4452/5 (4452/2), 4450/1 (4450), 4420/1 (4420), 4397/1 (4397), 4315/1 (4315), 4312/1 (4312), 4287/2 (4287/1), 4286/2 (4286/1), 4283/1 (4283), 4260/1 (4260), 4258/3 (4258/2), 4257/3 (4257/2), 4240/1 (4240), 4239/1 (4239), 4210/1 (4210), 4209/1 (4209), 4182/1 (4182), 9244/1 (9244),

(nr działek podane w nawiasach – działki przed podziałem; nr działek zaznaczone pogrubionym drukiem – działki, powstałe w wyniku podziału i podlegające przekształceniu pod drogę);

 

  • poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji: działki objęte obowiązkiem budowy urządzeń wodnych: 4018/1

 

W związku z tym zainteresowane strony będące uczestnikami tego postępowania, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wnieść swoje uwagi i zastrzeżenia do przedmiotu postępowania w Wydziale Administracji Budowlano-Architektonicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu (ul. Bolesława Wstydliwego 14, pokój nr 3.34, II piętro, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty – nr tel. 18 26 10 796).

Doręczenie uważa się za dokonane w dniu odbioru zawiadomienia przez Wnioskodawcę, a dla pozostałych stron – po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia zawiadamiającego o wszczęciu postępowania administracyjnego (zgodnie z art. 49 Kpa).