Starosta Nowotarski ogłasza pierwsze przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Starosta Nowotarski ogłasza pierwsze przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości

data wystawienia: 11.02.2014
status: zamknięte

OGŁOSZENIE STAROSTY NOWOTARSKIEGO

Nr. GN.6840.24.2011.KK, GN.6840.25.2011.KK z dnia 05 lutego 2014r.

STAROSTA NOWOTARSKI

działając jako organ wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 – z późn. zm. )

ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej jako:

1.działka ewid. nr 5827/4 o pow. 0,0665 ha, obręb Ratułów, jedn. ewid. Czarny Dunajec,

2.działka ewid. nr 7078/1 o pow.0,0710 ha, obręb Ratułów, jedn. ewid. Czarny Dunajec,

obj. księgą wieczystą nr NS1T/00044578/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nowym Targu, Wydział V Ksiąg Wieczystych.

Opis nieruchomości:

Nieruchomości położone są w środkowej części wsi, na zachodnim stoku wzniesienia o nazwie Marcelów. Teren widokowy, dobrze nasłoneczniony. Nieruchomości znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej, pomiędzy terenami użytkowanymi rolniczo. W niedalekiej odległości zlokalizowana jest szkoła podstawowa oraz kaplica parafialna.

Od strony wschodniej działki ewid. nr 5827/4 znajdują się tereny łąk oraz obszary zalesione. Działka ma zwarty prostokątny kształt, teren o niewielkim spadku w stronę zachodnią. Działka ewid. nr 7078/1 znajduje się przy drodze lokalnej o znacznym nachyleniu, nawierzchni utwardzonej z płyt betonowych Jumbo. Działka ma zwarty prostokątny kształt, teren o niewielkim spadku w stronę północno-zachodnią, częściowo wyprofilowany. Od strony drogi dojazdowej – znaczny spadek.

1.Przeznaczenie ww. nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Wg. obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego działka ewid. nr 5827/4 położona jest w terenie oznaczonym symbolem MU2 tereny zabudowy mieszkaniowej oraz usług, a działka ewid. nr 7078/1 położona jest w około 12/13 cz. w terenie oznaczonym symbolem MU2 i w około 1/13 cz. w terenie drogi ( ulice ) dojazdowe wyznaczone w planie.

2.Cena wywoławcza działki ewid. nr:

- 5827/4 wynosi ( netto ): 26.500,00 zł ( słownie: dwadzieścia sześć tysięcy pięćset złotych ).

Sprzedaż ww. działki jest opodatkowana podatkiem VAT w stawce 23 %.

- 7078/1 wynosi ( netto ): 51.500,00 zł ( słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych ).

Sprzedaż ww. działki jest opodatkowana podatkiem VAT w stawce 23 %.

3.Termin przetargu:

Przetargi odbędą się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14, ( pokój 3.07, II piętro – sala obrad zarządu ) 13 marca 2014r. o godz.:

- 10 – tej ( działka ewid. nr 5827/4 ),

- 11 - tej ( działka ewid. nr 7078/1 ).

4.Wadium i warunki uczestnictwa w przetargach:

Warunkiem przystąpienia do przetargów jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w wysokości:

- 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) dla działki ewid. nr 5827/4,

- 10.000,00 zł ( słownie: dziesięć tysięcy złotych ) dla działki ewid. nr 7078/1.

Wadium opisane w pkt. 4 należy wpłacić w gotówce, w terminie do dnia 10 marca 2014r. na konto Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, NRB 70154011152043605072950009 Bank Ochrony Środowiska Kraków, Oddział Operacyjny Nowy Targ, ul. Krzywa 9, z adnotacją której działki ewidencyjnej dotyczy.

Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Starostwa Powiatowego w Nowym Targu podany powyżej. Dowód wpłaty należy przedstawić najpóźniej w dniu przetargu. Brak środków na podanym powyżej koncie w ustalonym terminie, uznaje się jako nie wpłacenie wadium.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny sprzedaży. Wadium podlega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.

Właściciel nieruchomości może odwołać przetarg z ważnej przyczyny, informując o powyższym w formie prawem przewidzianej.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości.

W przypadku:

  • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego zaświadczenia (oryginał) o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
  • podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego do dokonywania czynności na każdym etapie przetargu,
  • małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości,
  • osób prawnych, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Skarb Państwa nie zapewnia wskazania i wytyczenia granic przedmiotowych działek ewidencyjnych na gruncie.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( tj. Dz. U. z 2004r. Nr 167, poz. 1758 – z późn. zm. ). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia.

W przetargu mogą brać udział także osoby, którym przysługują uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 08 lipca 2005r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U z 2005r. Nr 169, poz. 1418 – z późn. zm. ). Zgodnie z przepisami ww. ustawy – osobom posiadającym uprawnienia zaliczona zostanie na poczet ceny nabycia kwota stanowiąca 20% wartości posiadanego ekwiwalentu, nie obejmująca podatku VAT. Osoba, która wygra przetarg jako osoba posiadająca opisane wyżej uprawnienia – zobowiązana jest do zapłaty podatku VAT na konto Starostwa w gotówce najpóźniej na 5 dni przed ustalonym terminem zawarcia umowy notarialnej. Osoby te zwalnia się z obowiązku wpłacenia wadium, jeżeli złożą pisemne zobowiązanie wpłacenia kwoty równej wysokości wadium, ustalonego dla uczestników przetargu, w razie uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży. Ww. osoby, zamiast dowodu wpłaty wadium przedstawiają staroście oryginał zaświadczenia lub decyzji stwierdzającej posiadanie uprawnień zaopatrzony w adnotację wojewody o ujawnieniu w rejestrze wojewódzkim wybranej formy realizacji prawa do rekompensaty.

Kserokopię ww. zaświadczenia lub decyzji oraz pisemne zobowiązanie należy złożyć nie później niż do 10 marca 2014r. w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, pok. 1.26 na parterze.

Przetargi są ważne bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Akt notarialny:

Zawarcie umowy sprzedaży, z osobą ustaloną w przetargu jako nabywca, nastąpi po uzyskaniu zgody wojewody ( art. 23 ust.1 pkt. 7 powołanej na wstępie ustawy ) oraz po wpłaceniu wylicytowanej kwoty, najpóźniej na 5 dni przed zawarciem umowy, na wskazane w zawiadomieniu konto Starostwa Powiatowego w Nowym Targu. Nabywca obowiązany jest do pokrycia wszelkich opłat w tym notarialnych i sądowych oraz należnych podatków.

Dodatkowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargów można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Bolesława Wstydliwego 14 – pokój nr 1.26 lub pod nr tel. (18) 26-10-784.