Dostawy – Dostawa materiałów do zajęć praktycznych (artykuły informatyczne) w ramach projektu Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych. | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Dostawy – Dostawa materiałów do zajęć praktycznych (artykuły informatyczne) w ramach projektu Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych.

status: zamknięte

                                      Nowy Targ, 28.01.2021 r.
Nasz znak: ZA.271.53.2021        


ROZPOZNANIE RYNKU

Zapytanie ofertowe pozaustawowe dla zamówienia, którego wartość nie przekracza 130 000 zł

Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania ofert.
Opis przedmiotu zamówienia: Dostawy – Dostawa materiałów do zajęć praktycznych (artykuły informatyczne) w ramach projektu Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych.  Projekt pn.: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne, Typ A. Granty na zakup sprzętu do nauki zdalnej - Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - zgodnie z zapytaniem ofertowym i załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego.
Szczegółowe informacje udzielane są w Biurze ds. Systemów Informatycznych, tel. (18) 26-61-303.

Uwaga!: Rozliczenie płatności wynikające z realizacji przedmiotowej usługi nastąpi za pośrednictwem metody podzielnej płatności na podst. art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r, poz. 2174 z późn. zm.).

3. Termin realizacji: 7 dni od daty podpisania umowy.
4. Osoby upoważnione do kontaktów: Jolanta Mrugała, Ewa Rusnaczyk-Maciasz,  Marta Rajca, Iwona Waksmundzka  tel. ( 018) 26 61 340.
5. Termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia: 02.02.2021 r. do godz. 10:00 drogą elektroniczną na adres: przetarg@nowotarski.pl (należy przesłać skan wypełnionego druku formularza oferty).
6.    Kryteria oceny ofert:
Jedynym kryterium oceny ofert jest:
Cena brutto za całość zamówienia – 100%.

Załączniki:
- Załącznik nr 1 – Formularz oferty
- Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
- Załącznik nr 3 – Informacja Administratora Danych Osobowych

Sprawę prowadzi: Marta Rajca, tel.: (18) 26 61 340 lub e-mail: przetarg@nowotarski.pl