PZD: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1646K Skrzypne-Szaflary-Ostrowsko w miejscowości Bór | Urząd

Strona główna

PZD: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1646K Skrzypne-Szaflary-Ostrowsko w miejscowości Bór

status: zamknięte

Postępowanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1646K Skrzypne-Szaflary-Ostrowsko w miejscowości Bór, jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.10 ust.1 oraz art.39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst  jednolity Dz.U. z 2018 r. poz.1986 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, o wartości szacunkowej przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 tejże ustawy.

1.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Działając na podstawie art.40 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1646K Skrzypne-Szaflary-Ostrowsko w miejscowości Bór

Treść Ogłoszenia o zamówieniu z dnia 17 stycznia 2019 r. znajduje się poniżej, w załącznikach

Termin składania ofert:

         do dnia 5 lutego 2019 r. do godz. 9:00

Miejsce składania ofert:

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

 

2.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art.37 ust.2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia Specyfikację istotnych warunków zamówienia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1646K Skrzypne-Szaflary-Ostrowsko w miejscowości Bór  

Treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1646K Skrzypne-Szaflary-Ostrowsko w miejscowości Bór z dnia 17 stycznia 2019 r. znak PZD-ZP.261.2.2019 znajduje się poniżej w załącznikach

Dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 1 tejże specyfikacji do pobrania tutaj.

 

Wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia przesyłane drogą elektroniczna należy kierować na adres:

przetargi.pzd@nowotarski.pl

 

Opublikowała w dniu 17 stycznia 2019 r. Krystyna Stanek

 

3.WYJAŚNIENIE NR 1 TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art.38 ust.2 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1646K Skrzypne-Szaflary-Ostrowsko w miejscowości Bór

Treść Wyjaśnienia nr 1 treści siwz - pismo z dnia 29 stycznia 2019 r. znak PZD-ZP.261.2.2019 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 29 stycznia 2019 r. Krystyna Stanek

 

4. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Działając na podstawie art.86 ust.5 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia informacje z otwarcia ofert złożonych w postepowaniu pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1646K Skrzypne-Szaflary-Ostrowsko w miejscowości Bór

Treść Informacji z otwarcia ofert – pismo z dnia 5 lutego 2019 r. znak PZD-ZP.261.2.2019 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 5 lutego 2019 r. Krystyna Stanek

 

5. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art.92 ust.2 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1646K Skrzypne-Szaflary-Ostrowsko w miejscowości Bór  

Treść Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 5 marca 2019 r. znak PZD-ZP.261.2.2019 znajduje się poniżej w załącznikach

Dodała w dniu 5 marca 2019 r. Krystyna Stanek

 

6. ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1646K Skrzypne-Szaflary-Ostrowsko w miejscowości Bór  udzielił zamówienia

Treść Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z dnia 13 marca 2019 r. znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 13 marca 2019 r. Krystyna Stanek