ROZPOZNANIE RYNKU - Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych i wody dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Nowym Targu. | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

ROZPOZNANIE RYNKU - Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych i wody dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Nowym Targu.

status: zamknięte

 

 

Nowy Targ, 19.02.2019r.

Nasz znak: ZA.271.21.2019

 

 

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe – pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty

30 000 euro

 

 1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania ofert.
 2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych i wody dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Nowym Targu. Każda dostawa winna nastąpić  w następnym dniu roboczym od dnia telefonicznego zamówienia towaru. Wartość jednorazowej dostawy  dostarczonej przez Wykonawcę ok. 1000,00 zł. Zakupu można dokonać osobiście w placówce wskazanej przez Wykonawcę. Przykładowy wykaz zamawianego asortymentu stanowi załącznik nr 3 do przedmiotowego rozpoznania rynku.

3.Termin wykonania zadania: sukcesywnie w ciągu roku 2019

4.Osoby upoważnione do kontaktów: procedura - Ewa Rusnaczyk, Marta Rajca, Iwona Waksmundzka,  tel. ( 018) 26  61 340.

5.Termin składania ofert:

Oferty należy składać: do dnia: 22.02.2019 r.  do godz. 1000.

 1. Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14
  w sekretariacie pokój 3.09
 2.  Faksem na numer 018 26 61 344
 3. lub mailem na adres: przetarg@nowotarski.pl.

6.W przypadku składania ofert opisanego w:

 1. pkt 5.1. zapakowaną w kopertę ofertę ( formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:   
  Oferta  cenowa - Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych i wody.
 2.  pkt. 5.2 i 5.3 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty.
 3. 7.Kryteria oceny ofert: Stały upust od każdorazowej faktury przedłożonej Zamawiającemu - 100 % 

 

Załączniki:

- Nr 1 – Formularz oferty

- Nr 2 – Informacja Administratora Danych Osobowych

- Nr 3 - Przykładowy wykaz zamawianego asortymentu.

 

Sprawę prowadzi: Iwona Waksmundzka, tel. (018) 26  61 340.