ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.104.2018 - Dostarczenie oraz motaż trzech zbiorników C.W.U. wraz z osprzętem dla Zespołu Placówek Szkolno- Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu przy ul. Jana Pawła II 85 | Urząd

Strona główna

ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.104.2018 - Dostarczenie oraz motaż trzech zbiorników C.W.U. wraz z osprzętem dla Zespołu Placówek Szkolno- Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu przy ul. Jana Pawła II 85

status: zamknięte

 

 

 

Nowy Targ, 26.11.2018r.

Nasz znak: ZA.271.104.2018

 

 

 

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

 

  1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania ofert.

  2. Opis przedmiotu zamówienia:
     

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na dostarczeniu oraz montażu trzech zbiorników C.W.U. wraz z osprzętem dla Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu przy ul. Jana Pawła II 85.

Zakres prac do wykonania:

- montaż trzech zasobników C.W.U. o pojemności 500 dm3 każdy, (bez wężownicy)
o parametrach nie gorszych niż np. Kospel SE-500,

- montaż pompy obiegowej C.W.U. o parametrach nie gorszych niż Wilo Star Z 25/6,

- montaż sterownika sterującego (o parametrach nie gorszych niż Euroster 11E) układem podgrzewu C.W.U. w tym pompa obiegową,

- montaż rur o parametrach nie gorszych niż np. rura PEX-AL-PEX,łączących instalacje C.W.U. z wymiennikiem płytowym oraz nowymi zasobnikami,

- izolacja rurociągów otuliną z wełny mineralnej gr 25mm., z folia aluminiową,

- uruchomienie instalacji oraz przeprowadzenie prób.

Zamawiający przed złożeniem oferty zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej.

Uwaga! Zamawiający informuje, że wskazane w opisie przedmiotu zamówienia nazwy urządzeń/materiałów służą tylko celą informacyjnym. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania równoważnych rozwiązań /np. materiałów, urządzeń/ tzn. takich, których parametry techniczne są równoważne - co najmniej takie same (nie gorsze) od tych podanych w opisie przedmiotu zamówienia.

  1. Termin wykonania zamówienia: do 21 grudnia 2018r.

  2. Osoby upoważnione do kontaktów: Iwona Waksmundzka, Jolanta Mrugała, tel. ( 018) 26 61 340.

  3. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 03.12.2018 r. do godz. 10.00

1. Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14/ sekretariat pokój 3.09/.

2. Faksem na numer 018 26 61 344 lub mailem na adres: przetarg@nowotarski.pl.

5. W przypadku składania ofert opisanego w:

1. pkt 4.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:
Oferta cenowa - ZA.271.104.2018 „Roboty budowlane polegające na dostarczeniu oraz montażu trzech zbiorników C.W.U. wraz z osprzętem dla Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu przy ul. Jana Pawła II 85”.

2. pkt. 4.2 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty.

6. Kryteria oceny ofert:

Cena brutto za całość zamówienia - 100%

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

 

- Załącznik nr 1 - Druk formularza oferty

- Załącznik nr 2 – Projekt umowy

- Załącznik nr 3 – Informacja Administratora Danych Osobowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Iwona Waksmundzka, Jolanta Mrugała - tel.: (18) 26 61 340