ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.115.2018 Świadczenie usług dostępu do szerokopasmowego Internetu | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.115.2018 Świadczenie usług dostępu do szerokopasmowego Internetu

status: zamknięte

 

 

 

Nowy Targ, 2018-12-11

Nasz znak: ZA.271.115.2018

 

 

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania w ofert.

Przedmiot zamówienia.

Świadczenie usług dostępu do szerokopasmowego Internetu w ramach trwałości projektu - "Wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych mieszkańców powiatu nowotarskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dostępu do szerokopasmowego Internetu
w ramach trwałości projektu: "Wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych mieszkańców powiatu nowotarskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym".

 

1) Dostęp do szerokopasmowego Internetu wraz z serwisem w 40 wskazanych przez Zamawiającego lokalizacjach (domach-mieszkaniach prywatnych, jednostkach podległych) na terenie Powiatu Nowotarskiego.

 

a) Dostęp do Internetu wraz z serwisem dla 35 gospodarstw domowych (w każdym z gospodarstw znajduje się jeden komputer, który powinien być podłączony do
dostarczanego Internetu bezprzewodowo). Wykaz lokalizacji instalacji
w 35 gospodarstwach domowych dostępny jest u Zamawiającego.

 

Charakterystyka usługi:

Parametry techniczne:

dostęp do sieci Internet (kablowy bądź bezprzewodowy, po stronie wykonawcy należy zapewnienie stosownego rozwiązania sprzętowego, aby świadczyć usługę
dla gospodarstwa domowego)

transfer do komputera użytkownika (download) minimum do 8 Mbit, jednakże nie mniej niż 2 Mbit,

transfer od komputera użytkownika (upload) minimum 512 kbps,

ze względu na rozproszenie beneficjentów zamawiający dopuszcza miesięczny limit danych nie mniejszy niż 10 GB/miesiąc (dopuszcza się spadek transferu do minimum 128 kbps po przekroczeniu limitu) dla nie więcej niż 10 gospodarstw domowych.

 

Okres świadczenia:

24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu od uruchomienia usługi tj. do 31.12.2019 r.

 

Termin realizacji:

wykonawca zobowiązany jest na uruchomienie usługi do 14 dni od dnia podpisania umowy

 

Serwis:

Wykonawca w okresie realizacji usługi jest zobowiązany do przyjmowania zgłoszeń awarii (usterek) bezpośrednio od użytkownika Internetu

Czas usunięcia awarii maksymalnie do 48 godzin od zgłoszenia usterki

 

Pozostałe usługi:

W przypadku zmiany instalacji lokalizacji łącza internetowego wykonawca na wniosek Zamawiającego przeniesie usługę dostępu do Internetu we wskazane miejsce. Czynność
ta będzie wykonana bezpłatnie w ciągu 7 dni, od dnia zgłoszenia po potwierdzeniu technicznej możliwości instalacji.

 

b) Dostęp do Internetu wraz z serwisem dla 5 jednostek podległych (w jednostkach podległych znajduje się łącznie 75 komputerów, które powinny być podłączone do dostarczanego Internetu bezprzewodowo). Wykaz lokalizacji jednostek podległych dostępny jest u Zamawiającego.

 

Charakterystyka usługi:

Parametry techniczne:

dostęp do sieci Internet (kablowy bądź bezprzewodowy, po stronie wykonawcy należy zapewnienie stosownego rozwiązania sprzętowego, aby świadczyć usługę dla podległej jednostki)

transfer do komputera użytkownika (download) minimum do 15 Mbit, jednakże nie mniej niż 8 Mbit,

transfer od komputera użytkownika (upload) minimum 512 kbps,

 

Okres świadczenia:

24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu od uruchomienia usługi tj. do 31.12.2019 r.

 

Termin realizacji:

wykonawca zobowiązany jest na uruchomienie usługi do 14 dni od dnia podpisania umowy

 

Serwis:

Wykonawca w okresie realizacji usługi jest zobowiązany do przyjmowania zgłoszeń awarii (usterek) bezpośrednio od użytkownika Internetu.

Czas usunięcia awarii maksymalnie do 48 godzin od zgłoszenia usterki.

 

2. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2019r.

3. Osoby upoważnione do kontaktów: Iwona Waksmundzka, Jolanta Mrugała tel. ( 018) 26 61 340.

Termin składania ofert:

Oferty należy składać:

4.1. Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14 w pokoju nr 3.09 -sekretariat (II piętro),

4.2. Faksem na numer 018 26 61 344 lub mailem na adres: przetarg@nowotarski.pl.

do dnia: 19.12.2018r. do godz. 1100.

5. W przypadku składania ofert opisanego w:

1. pkt 4.1. zapakowaną w kopertę ofertę ( formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:

Oferta cenowa : „Świadczenie usług dostępu do szerokopasmowego Internetu w ramach trwałości projektu: "Wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych mieszkańców powiatu nowotarskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym".

2. pkt. 4.2 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty.

 

8. Kryteria oceny ofert:

 

Cena brutto za całość zamówienia - 100%

 

 

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty;

Załącznik nr 2 – Projekt umowy;

Załącznik nr 1 do umowy - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych;

Załącznik nr 3 – Informacja Administratora danych osobowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Iwona Waksmundzka, Jolanta Mrugała tel.: (18) 26 61 340