ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.116.2018 - Usuwanie pojazdów z terenu powiatu nowotarskiego zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym. | Urząd

Strona główna

ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.116.2018 - Usuwanie pojazdów z terenu powiatu nowotarskiego zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym.

status: zamknięte

 

 

Nowy Targ, 12.12.2018 r.

Nasz znak: ZA.271.116.2018

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe  pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania ofert.

2. Opis przedmiotu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona całodobowo przez 7 dni w tygodniu, polegająca na usuwaniu z dróg powiatu nowotarskiego na parking strzeżony pojazdów usuniętych na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym  (Dz.U. z 2018 r. poz.1990).

Miejsce realizacji usług - granice administracyjne Powiatu Nowotarskiego.

Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje:

- usuwanie z dróg powiatu nowotarskiego pojazdów, obejmujące: załadunek, transport na parking strzeżony oraz rozładunek, zgodnie z ww. ustawą oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych                  i Administracji  z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej   (Dz. U. z 2011 r., Nr 143, poz. 846 ze zm.);

z tytułu wykonywanych usług;

- wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia związane z załadunkiem na miejscu zdarzenia, transportem na parking strzeżony oraz rozładunkiem na parkingu strzeżonym pojazdu, jak również za utratę przedmiotów znajdujących się w pojeździe oraz stanowiących jego wyposażenie;

- wykonawca będzie zobowiązany do realizacji każdego zlecenia usunięcia pojazdu z drogi na wniosek osób do tego uprawnionych zgodnie z art. 130a ust.4 ustawy Prawo o ruchu drogowym;

- wykonawca będzie zobowiązany do 24-godzinnej dyspozycyjności, ciągłości świadczonych usług przez 7 dni w tygodniu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Usuwanie pojazdów z terenu Powiatu Nowotarskiego:

1) Maksymalny czas przybycia na miejsce zdarzenia – 60 min.

2) Realizacja każdego zlecenia usunięcia pojazdu z drogi całodobowo przez 7 dni w tygodni.

3) Usuwanie pojazdu z drogi i przekazywanie go na parking strzeżony, wskazanym przez Zamawiającego, po otrzymaniu dyspozycji usunięcia pojazdu od uprawnionych podmiotów.

4) Odstąpienie od usunięcia pojazdu w przypadku ustania przyczyny jego usunięcia na polecenie podmiotu, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu.

5) Uporządkowanie miejsca, na którym znajdował się przeznaczony do usunięcia pojazd, z wyjątkiem konieczności użycia specjalistycznego sprzętu znajdującego się w pojazdach do tego przystosowanych (np. Straży Pożarnej itp.), bez pobierania z tego tytułu dodatkowych opłat.

6) Bezpośrednio lub w dniu następnym po usunięciu lub odstąpieniu  od usunięcia pojazdu przesłanie drogę mailową kopii (skanu) Decyzji usunięcia pojazdu.

7) Naliczanie opłaty za odstąpienie usunięcia pojazdu i bezpośrednio lub w dniu następnym po odstąpieniu przesłanie drogę mailową kopii (skanu) Naliczenia opłaty.

8) Dostarczenie do Wydział Komunikacji  i Transportu Starostwa Powiatowego w Nowym Targu do 5 dnia każdego miesiąca, wykazu pojazdów usuniętych z terenu Powiatu Nowotarskiego w miesiącu poprzednim oraz oryginał Dyspozycji usunięcia pojazdu oraz oryginał Naliczenia opłaty za odstąpienie od usunięcia jeżeli było zrobione.

9) Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia udziela Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu – Jan Gabor  w pokoju nr 2.30 przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, tel. (0-18) 26-13-822.

10) Szacowana ilość świadczonych usług.

Lp

Opis

 

Rodzaj pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC)

Planowana ilość operacji w okresie roku

 
 

1

2

3

 

1.

Rower lub motorower

5

 

2.

Motocykl

5

 

3.

Pojazd o DMC do 3,5 T

75

 

4.

Pojazd o DMC powyżej  3,5 t do 7,5 t

5

 

5.

Pojazd o DMC powyżej  7,5 t do 16,0 t

5

 

6.

Pojazd o DMC powyżej 16,0 t

15

 

7.

Pojazd przewożące materiały niebezpieczne

2

 

8.

Odstąpienie od usuwania pojazdu

10

 

UWAGA !!! Szacunkowa ilość świadczonych usług ma zastosowanie tylko i wyłącznie kalkulacyjne. Rzeczywista ilość świadczonych usług w trakcie realizacji umowy wynikać będzie wyłącznie z bieżących potrzeb Zamawiającego.

11) Zamawiający oczekuje ustalenia jednej ceny za odstąpienie od usuwania pojazdu, a w przypadku gdyby ta cena przekroczyła w jakimś rodzaju pojazdu cenę ustaloną w Uchwale nr 341/XLVI/2018 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 12 października 2018 r. to cena na odstąpienie w tym rodzaju wynosiła będzie maksymalną kwotę ustaloną w ww. Uchwale.

 

3.  Termin wykonania zamówienia:  od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudzień 2019 r.

  1. Osoby upoważnione do kontaktów: Sekretarz Powiatu – Bartłomiej Garbacz, Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Jan Gabor, Główny Specjalista ds. zamówień publicznych - Iwona Waksmundzka, Inspektor ds. zamówień publicznych – Ewa Rusnaczyk, tel. (0-18) 26 61 340.
  2. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 19.12.2018 r.  do godz. 11:00

1.      Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14 w sekretariacie pokój 3.08, lub

2.      Faksem na numer 018 26 61 344, lub

3.      Drogą elektroniczną na adres: przetarg@nowotarski.pl

6.          W przypadku składania ofert opisanego w:

1.     pkt. 5.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:    
Oferta  cenowa -  ZA.271.116.2018 – Usuwanie pojazdów z terenu powiatu nowotarskiego zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym.

2.   pkt. 5.2 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

3.   pkt. 5.3 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

7.      Kryteria oceny ofert:

Oferty oceniane będą według kryterium:

Lp.

Kryterium

Waga

1.

Cena

60% ( 60% = 60,00 pkt)

2.

Czas reakcji – maksymalny czas przybycia na miejsce zdarzenia.

40% ( 40% = 40,00 pkt)

* Wg zasady 1% = 1 pkt

**Ostateczną liczbę punktów, stanowić będzie suma punktów przyznanych w każdym kryterium.

Opis kryteriów oraz sposobu przyznawania punktów.

Ad. 1 -   Kryterium „ceny” zostanie obliczone według następującego wzoru:

(Cena najniższej oferty / Cena badanej oferty) x 60 = liczba punktów za kryterium cena.

 *Maksymalna liczba punktów, jakie można otrzymać w kryterium cena to 60.

Ad. 2 –   Kryterium „Czas reakcji – maksymalny czas przybycia na miejsce zdarzenia” – w ramach przedmiotowego kryterium Zamawiający oceniać będzie czas w jakim Wykonawca przybędzie na miejsce zdarzenia. Maksymalny czas na przybycie na miejsce zdarzenia wynosi 60 minut.

Wykonawca, który przybędzie na miejsce zdarzenia w czasie do 30 minut  otrzyma 40 pkt.

Wykonawca, który przybędzie na miejsce zdarzenia w czasie od 31 do 45 minut otrzyma 20 pkt.

Wykonawca, który przybędzie na miejsce zdarzenia w czasie od 46 do 60 minut otrzyma 10 pkt.

*              Oferowaną ilość minut czasu reakcji – maksymalnego czasu przybycia na miejsce zdarzenia Wykonawca podaje w formularzu oferty.

    **           W sytuacji, gdy Wykonawca nie wypełni wymaganego pola w formularzu oferty, oferta taka zostanie uznana za ofertę z maksymalnym czasem ( 60 minut ) i w tym przypadku Wykonawca otrzyma  10 (dziesięć) punktów za przedmiotowe kryterium.

   ***                     Maksymalna liczba punktów, jaką można otrzymać w kryterium to 40.

   ****        Uwaga! Czas reakcji – maksymalny czas przybycia na miejsce zdarzenia wynikający z oferty będzie dla  Wykonawcy wiążący.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która po zsumowaniu punktów za ww. kryteria uzyska najwyższą ilość punktów.

8.    Warunki udziału w postepowaniu:

  1. Posiadanie zdolności technicznej lub zawodowej.

Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże dysponowaniem niezbędnym sprzętem potrzebnym do należytej realizacji przedmiotu usług.

Warunek zostanie oceniony na podstawie złożonego w formularzu oferty  oświadczenia Wykonawcy.

  1. Sytuacja ekonomiczna lub  finansowa:

Za spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający uzna posiadanie opłaconej polisy, potwierdzającej, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej  w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 150 000,00 zł w zakresie usług usuwania pojazdów na jedno zdarzenie.

Warunek zostanie oceniony na podstawie złożonego w formularzu oferty  oświadczenia Wykonawcy.

9.  Informacja o podwykonawstwie. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty;

Załącznik nr 2 – Informacja Administratora danych osobowych.

 

Sprawę prowadzi: Ewa Rusnaczyk, tel.: (18) 26 61 340