ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.2.2019 - Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej ubezpieczającego oraz ubezpieczenie od wszystkich ryzyk budynku i mienia Starostwa Powiatowego w Nowym Targu oraz "Domu Nauczyciela" położonego w Nowym Targu. | Urząd

Strona główna

ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.2.2019 - Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej ubezpieczającego oraz ubezpieczenie od wszystkich ryzyk budynku i mienia Starostwa Powiatowego w Nowym Targu oraz "Domu Nauczyciela" położonego w Nowym Targu.

status: zamknięte

 

 

Nowy Targ, 14.01.2019 r.

Nasz znak: ZA.271.2.2019

 

 

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

Zapytanie ofertowe – pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty

30 000 euro

 

1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania ofert.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej ubezpieczającego oraz ubezpieczenie od wszystkich ryzyk budynku i mienia Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14 oraz ubezpieczenie od wszystkich ryzyk budynku i mienia „Domu Nauczyciela” położonego w Nowym Targu przy ul. Królowej Jadwigi 1 zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa zadania, jednakże Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3. Termin wykonania zadania: zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego.

4. Osoby upoważnione do kontaktów: procedura -  Ewa Rusnaczyk, Jolanta Mrugała, Marta Rajca, tel. (018) 26  61 340.

5. Termin składania ofert:

Oferty należy składać: do dnia: 23.01.2019 r.  do godz. 11:00

5.1. Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14 w sekretariacie pokój 3.08

5.2. Faksem na numer 018 26 61 344

5.3. lub mailem na adres: przetarg@nowotarski.pl.

W przypadku składania ofert opisanego w:

  1. pkt 5.1. zapakowaną w kopertę ofertę ( formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:  Oferta  cenowa – ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej ubezpieczającego oraz ubezpieczenie od wszystkich ryzyk budynku i mienia Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14 oraz ubezpieczenie od wszystkich ryzyk budynku i mienia „Domu Nauczyciela” położonego w Nowym Targu przy ul. Królowej Jadwigi 1.
  2.  pkt. 5.2 i 5.3 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty.

6. Kryteria oceny ofert: 

Cena brutto za całość zamówienia– 100%

 

Szczegółowe informacje w sprawie przedmiotu zamówienia udzielane są w Wydziale Logistyki w pokoju nr 4.10 przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, tel. (18) 26-61-339 lub (18) 26-61-365.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 – Informacja Administratora danych osobowych

 

Sprawę prowadzi: Ewa Rusnaczyk, tel. (018) 26  61 340.