Rozpoznanie rynku - ZA.271.67.2021 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Rozpoznanie rynku - ZA.271.67.2021 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

status: zamknięte

 

 

                              Nowy Targ, 03.02.2021 r.

Nasz znak: ZA.271.67.2021

 

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe pozaustawowe dla zamówienia, którego wartość nie przekracza 130 000 zł

 

 1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania ofert.
 2. Opis przedmiotu zamówienia:

Usługi - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych przy realizacji zadania pn. „Budowa budynku Zespołu Szkół  nr 1 z salą gimnastyczną oraz rozbudową budynku Zespołu Placówek Szkolno Wychowawczo Opiekuńczych  przy ul. Jana Pawła II 85 w Nowym Targu” w formule „zaprojektuj i wybuduj” obejmującej opracowanie dokumentacji i wykonanie robót budowlanych/instalacyjnych.

 Kod CPV: 1520000-9 Usługi nadzoru budowlanego

 

Do obowiązków Inspektora należeć będzie w szczególności:

 

 1. wykonywanie nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j.: Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z późniejszymi zmianami) oraz aktów wykonawczych w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
 2. na etapie opracowywania dokumentacji, konsultowanie i uzgadnianie rozwiązań projektowych/projektów, przedstawionych przez Wykonawcę zadania oraz uczestnictwo w naradach organizowanych w siedzibie Zamawiającego (lub w innej uzgodnionej wcześniej formie) nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.
 3. przedstawianie propozycji rozwiązań projektowych, optymalizowanych w zakresie funkcjonalno-użytkowym oraz materiałowym, zgodnie z programem funkcjonalno -użytkowym dla przedmiotowego zadania.
 4. nadzór nad koordynacją między branżową projektów, 
 5. akceptacja projektów budowlanych/wykonawczych branżowych, przedmiarów robót, kosztorysów, STWiOR
 6. minimum 3 wizyty tygodniowo na budowie po rozpoczęciu robót, a w sprawach spornych na wezwanie Zamawiającego.
 7. uczestniczenie w Radach Budowy i sporządzanie protokołów;
 8. nadzorowanie budowy zapewniające skuteczność nadzoru z uwzględnieniem wszystkich opisanych elementów;
 9. kontrola i weryfikacja jakości z zatwierdzonymi technologiami wykonania robót budowlanych w celu zapewnienia zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacjami, przepisami, wiedzą techniczną, zasadami bezpieczeństwa i ochrony środowiska;
 10.  stwierdzanie aktualnego stanu robót, w razie przerwy w robotach oraz w innych wypadkach (np. zmiany Wykonawcy) spowodowanej rozwiązaniem umowy, gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilości, jakości i wartości robót w zakresie niezbędnym do rozliczeń wykonawcy robót z Inwestorem, w tym inwentaryzacje i rozliczanie robót w przypadku zmiany Wykonawcy; nadzór nad pracami związanymi z zabezpieczeniem przerwanych robót;
 11.  potwierdzanie wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych wraz z kontrolą jakości;
 12.  powiadamianie Zamawiającego odnośnie jakichkolwiek niedoborów, wad, odstępstw w technologii wykonania;
 13.  sprawdzanie, odbiór i zatwierdzanie wniosków o zatwierdzenie robót zanikających,
 14.  sprawdzanie i zatwierdzanie obmiarów Wykonawców przy współpracy geodety jeśli zachodzi taka potrzeba,
 15.  w porozumieniu z Kierownikiem Budowy rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałe w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu lub rzeczoznawców;
 16.  sprawdzanie i zatwierdzanie odpowiednich dokumentów (m.in. kart materiałowych - atestów, świadectw jakości, wyników badań, dopuszczeń i innych) dotyczących dostarczanych urządzeń, materiałów, elementów prefabrykowanych i innych wyrobów, jak też w miarę potrzeby dokonywanie oceny jakości urządzeń, materiałów, elementów prefabrykowanych i innych wyrobów na placu budowy przed ich wbudowaniem lub w wytwórni elementów. Zatwierdzone karty materiałowe należy przekazać Inwestorowi w 2 egz.
 17.  dopilnowanie przestrzegania zakazu wbudowania materiałów i wyrobów niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
 18.  sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych sieci, instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
 19.  sprawdzanie rysunków roboczych;
 20.  składanie raportów Zamawiającemu o wszelkich problemach, które pojawiły się na budowie;
 21.  proponowanie Zamawiającemu możliwych zmian w projekcie celem ich adaptacji na budowie;
 22.  przeprowadzanie inspekcji poza placem budowy (jeśli zachodzi taka potrzeba);
 23.  w razie stwierdzenia niezgodności wykonywania robót budowlanych z dokumentacją projektową, nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robót, zwracanie na to uwagi Kierownikowi Budowy  i podejmowanie odpowiednich decyzji, które wpisywane będą do Rejestru przebiegu robót budowlanych (dziennika budowy), wyznaczając przy tym termin ich wykonania (usunięcia) i zawiadomienie o nich na piśmie Zamawiającego i  Wykonawcę, uwzględniając w informacji czy stwierdzone niezgodności powodują podwyższenie kosztów budowy, bądź mogą narazić Zamawiającego na straty;
 24.  uczestniczenie w tworzeniu protokołów konieczności w razie potrzeby i wykonania robót dodatkowych lub zamiennych;
 25.  w razie potrzeby wykonania robót, wynikających z konieczności zapobieżenia bezpośredniemu niebezpieczeństwu, zabezpieczenia robót już wykonanych lub uniknięcia strat, Inspektor Nadzoru jest obowiązany podjąć wiążącą decyzję co do natychmiastowego wykonania takich robót dodatkowych w porozumieniu z Zamawiającym;
 26.  obowiązek informowania na bieżąco Zamawiającego o swoich czynnościach związanych z nadzorowanym zadaniem;
 27.  wykonywanie innych obowiązków zleconych przez Zamawiającego, a dotyczących nadzorowanej inwestycji.
 28. współpraca z Wykonawcą, Inwestorem lub Projektantem w zakresie uzgodnień z instytucjami zewnętrznymi niezbędnymi do przeprowadzenia procesu inwestycyjnego i uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu.
 29.  potwierdzenie w dzienniku budowy gotowości obiektu lub robót do odbioru;
 30.  uzgadnianie z Zamawiającym postanowień powodujących skutki finansowe związane z realizacją inwestycji. Inspektor Nadzoru nie jest uprawniony do podejmowania samodzielnie decyzji niosących skutki finansowe dla zamawiającego.
 31.  sprawdzanie dokumentacji powykonawczej i kolaudacyjnej, jej kompletności i ewentualnych zmian w stosunku do projektu pierwotnego, oraz przekazania zatwierdzonej dokumentacji powykonawczej i kolaudacyjnej Inwestorowi w 2 egz.;
 32.  uczestniczenie w czynnościach odbiorowych obiektów lub robót i przekazania ich do użytkowania.
 33.  uczestniczenie w identyfikowaniu wad/usterek w okresie gwarancyjnym a także kontrola jakości i odbiór usuwanych wad/usterek,
 34.  współuczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych i pogwarancyjnych, 

Inspektor ponosi odpowiedzialność za wykonywanie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z Prawem budowlanym wraz z rozporządzeniami wykonawczymi i innymi przepisami w zakresie powierzonych czynności.

 

Program funkcjonalno-użytkowy wraz z koncepcją oraz zapytania i uszczegółowienia  do dokumentacji przetargowej dostępne są:

 

 Ofertowa wartość całości zadania inwestycyjnego wynosi: 25 461 000,00 zł. Brutto

 

3. Warunki udziału w postępowaniu:
Wykonawca, aby mógł wziąć udział w postępowaniu musi spełniać następujące warunki:

 1. wykonanie w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jednej usługi nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej nad budową budynku użyteczności publicznej o wartości robót branży elektrycznej min. 2 000 000,00zł brutto
 2. nie mniejsze niż 5-letnie doświadczenie zawodowe przy pełnieniu funkcji jako kierownik budowy lub kierownik robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub inspektor nadzoru inwestorskiego robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
  i elektroenergetycznych, licząc od dnia uzyskania uprawnień oraz przynależeć do branżowej izby samorządu zawodowego. 

 

4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału
w postępowaniu:       

W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu Zamawiający na każdym etapie postępowania może go wezwać do przedstawienia następujących dokumentów:

a) Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres jest krótszy w tym okresie, wraz z dowodami określającymi czy ta usługa została wykonana należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

b) Kopię uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz aktualne zaświadczenie z właściwej izby samorządu zawodowego.

5. Terminy płatności:

            Płatność I - 10% wartości oferty, – po wykonaniu etapu I przez Wykonawcę robót - planowany termin wykonania etapu I - 01.12.2021r. 

            Płatność II - 40% wartości oferty, - po wykonaniu etapu II przez Wykonawcę robót – planowany termin zakończenia etapu II – 31.10.2022r.

Płatność III - pozostała  wartość oferty, - po wykonaniu etapu IV przez Wykonawcę robót planowany termin zakończenia etapu IV – 14.07.2023r.

 

 

Uwaga!: Rozliczenie płatności wynikające z realizacji przedmiotowej usługi nastąpi za pośrednictwem metody podzielnej płatności na podst. art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r, poz. 2174 z późn. zm.).

 

6. Termin realizacji:  od dnia podpisania umowy do dnia końcowego protokołu odbioru robót – lecz nie później niż do końca lipca 2023r.

7. Osoby upoważnione do kontaktów: Jolanta Mrugała, Ewa Rusnaczyk-Maciasz,  Marta Rajca, Iwona Waksmundzka  tel. ( 018) 26 61 340.

8. Termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia: 10.02.2021 r. do godz. 10:00 drogą elektroniczną na adres: przetarg@nowotarski.pl

9.  Kryteria oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert jest:

Cena brutto za całość zamówienia – 100%.

 

Załączniki:

- Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

- Załącznik nr 2 -  Informacja Administratora Danych Osobowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Jolanta Mrugała, tel.: (18) 26 61 340 lub e-mail: przetarg@nowotarski.pl