ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.82.2018 - Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości. | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.82.2018 - Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości.

status: zamknięte

 

 

Nowy Targ, 25.09.2018 r.

Nasz znak: ZA.271.82.2018

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe  pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania ofert.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Usługi - Sporządzeniu operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości oznaczonych jako:

1. działka ewid. nr 191/8 o pow. 0,0123 ha oraz 191/9 o pow. 0,0236 ha położonej w Krośnicy gm. Krościenko n/D,

2. działka ewid. nr 2666/471 o pow. 0,0170 ha (powstała z podziału dz. ewid. nr 2666/430 operatem P.1211.2018.2706) położonej w Kluszkowcach gm. Czorsztyn,

3. działka ewid. nr 12775/1 o pow. 0,0635 ha położonej w Nowym Targu, do  postępowań administracyjnych w sprawie zwrotu ww. nieruchomości wywłaszczonych.

Należy określić:

• aktualną wartość rynkową nieruchomości

• wartość nieruchomości według stanu z dnia wywłaszczenia oraz według stanu z dnia zwrotu - w/g aktualnego poziomu cen. Określenie w ramach tego opracowania zmniejszenia lub zwiększenia wartości zwracanej nieruchomości zgodnie z art. 140 ust. 4 ugn (nie uwzględniając skutków wynikających ze zmiany przeznaczenia w planie miejscowym i zmian w otoczeniu nieruchomości).

Wymagania dodatkowe: W postępowaniach, na potrzeby których zostaną wykonane ww. opracowania rzeczoznawca majątkowy na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do uczestnictwa w rozprawach administracyjnych z udziałem stron prowadzonego postępowania, do składania pisemnych wyjaśnień oraz do potwierdzania aktualności wykonanych operatów szacunkowych po upływie 12 miesięcy od daty ich sporządzenia, stosownie do art. 156 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Szczegółowe informacje udzielane są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w pokoju nr 1.25 przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, tel. (18) 26-10-783. Sprawę prowadzi Pani Grażyna Kubik. 

     
3. Termin wykonania zamówienia:  do 31 października 2018 r.

4. Osoby upoważnione do kontaktów: Jolanta Mrugała, Ewa Rusnaczyk, Marta Rajca, tel. ( 018) 26 61 340.

5. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 04.10.2018r.  do godz. 11:00

1.Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14 w sekretariacie pokój 3.09, lub

2.Faksem na numer 018 26 61 344, lub

3.Drogą elektroniczną na adres: przetarg@nowotarski.pl

6. W przypadku składania ofert opisanego w:

1. pkt. 5.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:    
Oferta  cenowa -  ZA.271.82.2018 - Usługi - Sporządzeniu operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości oznaczonych jako:

1. działka ewid. nr 191/8 o pow. 0,0123 ha oraz 191/9 o pow. 0,0236 ha położonej w Krośnicy gm. Krościenko n/D,

2. działka ewid. nr 2666/471 o pow. 0,0170 ha (powstała z podziału dz. ewid. nr 2666/430 operatem P.1211.2018.2706) położonej w Kluszkowcach gm. Czorsztyn,

3. działka ewid. nr 12775/1 o pow. 0,0635 ha położonej w Nowym Targu, do  postępowań administracyjnych w sprawie zwrotu ww. nieruchomości wywłaszczonych.

2.  pkt. 5.2 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

3. pkt. 5.3 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

7.      Kryteria oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert jest:

Cena brutto za całość zamówienia – 100%

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Projekt umowy

Załącznik nr 3 – Informacja Administratora danych osobowych

 

Sprawę prowadzi: Jolanta Mrugała, tel.: (18) 26 61 340