ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.88.2018 - Dostawa światłowodowego przełącznika agregacyjnego 10 gigabit Ethernet na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nowym Targu. | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.88.2018 - Dostawa światłowodowego przełącznika agregacyjnego 10 gigabit Ethernet na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nowym Targu.

status: zamknięte

 

 

Nowy Targ, 25.09.2018 r.

Nasz znak: ZA.271.88.2018

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

Zapytanie ofertowe  pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania ofert.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa światłowodowego przełącznika agregacyjnego 10 gigabit Ethernet na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nowym Targu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do niniejszego rozpoznania rynku.

3. Termin wykonania zamówienia:  21 dni od daty podpisania umowy

4. Osoby upoważnione do kontaktów: Ewa Rusnaczyk, Marta Rajca, Jolanta Mrugała, Iwona Waksmundzka, tel. ( 018) 26 61 340.

5. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 03.10.2018 r.  do godz. 10:00

1.Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, w sekretariacie pokój 3.09, lub

2.Faksem na numer 018 26 61 344, lub

3.Drogą elektroniczną na adres: przetarg@nowotarski.pl

6.  W przypadku składania ofert opisanego w:

1. pkt. 5.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:    
Oferta  cenowa – ZA.271.88.2018 : Dostawa światłowodowego przełącznika agregacyjnego.

2.  pkt. 5.2 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

3. pkt. 5.3 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

7.      Kryteria oceny ofert:

        Jedynym kryterium oceny ofert jest:

        Cena brutto – 100%

 

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Formularz oferty

- Załącznik nr 2 – Projekt umowy

- Załącznik nr 3 – Informacja Administratora danych osobowych

- Załącznik nr 4 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 

Sprawę prowadzi: Marta Rajca, tel.: (18) 26 61 340