Strategia Rozwoju Powiatu Nowotarskiego | Ważne Dokumenty

Strona główna

Strategia Rozwoju Powiatu Nowotarskiego

Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Nowotarskiego jest podstawowym dokumentem programowym ukierunkowującym politykę Powiatu w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego w wyznaczonym horyzoncie czasu i tworzącym ramy dla pro-rozwojowych programów i projektów realizacyjnych. Celem opracowania niniejszej Strategii jest:

  • zaktualizowanie ustaleń strategicznych sformułowanych w poprzednich latach i istniejących dokumentach,
  • doprecyzowanie wskazanych wówczas kierunków działania Powiatu w perspektywie najbliższych niespełna 10 lat;
  • dostosowanie strategii i kierunków rozwoju Powiatu do zmieniających się warunków życia oraz społecznych potrzeb i oczekiwań w tym zakresie, a także wyzwań otoczenia.

W roku 2010 została przeprowadzona aktualizacja Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Nowotarskiego podjęta uchwałą NR 460/LV/2010 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 października 2010.

Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Nowotarskiego na lata 2015 -2022 jest najważniejszym dokumentem określającym i porządkującym kierunki rozwoju powiatu na kolejnych 8 lat.

Istotą strategii jest więc wyznaczenie głównych, najważniejszych kierunków działań średnio i długookresowych i takie opisanie sposobu ich realizacji, które pozwoli na wykorzystanie przedmiotowego dokumentu do wspomagania zarządzania powiatem. Poza wskazaniem głównych obszarów i kierunków działania strategia określa również, w jaki sposób śledzone będą postępy w jej realizacji i jaki będzie mechanizm ich oceny.

Ustalenia zawarte w dokumencie będą również wykorzystywane jako wskazówki w zakresie pozyskiwania przez powiat zewnętrznych środków, szczególnie finansowania ze źródeł Unii Europejskiej w perspektywie 2014-2020 oraz w zakresie współpracy powiatu z partnerami samorządowymi i społecznymi prowadzące w konsekwencji do podejmowania wspólnych przedsięwzięć służących zaspokojeniu potrzeb jego społeczności.

Z myślą o przyszłym rozwoju Powiatu Nowotarskiego, podczas opracowywania dokumentu wzięto pod uwagę zmieniające czynniki egzo i endogeniczne. Zastosowano w nim szereg nowoczesnych metod zarządzania, takich jak: eksperckie metody podejmowania decyzji, benchmarking, zarządzanie przez cele czy zarządzanie projektami.

Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Nowotarskiego na lata 2015-2022 stanowić będzie podstawę racjonalnego i skutecznego zarządzania powiatem, zmierzającego do osiągnięcia założonych celów strategicznych, których postępy corocznie będą mierzone w ramach controllingu strategicznego.