Ogłoszenie konkursu pn. „Małopolskie Dni Osób z Niepełnosprawnościami” | Komunikaty | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Ogłoszenie konkursu pn. „Małopolskie Dni Osób z Niepełnosprawnościami”

11 kwietnia 2019
Zdjęcie 1

Ogłoszenie konkursu pn. „Małopolskie Dni Osób z Niepełnosprawnościami”

Na podstawie Uchwały nr 550/19 Zarząd Województwa Małopolskiego z dnia 4 kwietnia 2019 roku, ogłasza się Konkurs na 2019 rok pod nazwą „Małopolskie Dni Osób z Niepełnosprawnościami” dla samorządów powiatowych z subregionów: Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego (z wyłączeniem Miasta Krakowa), Tarnowskiego, Sądeckiego, Podhalańskiego i Małopolska Zachodnia. Samorząd Województwa Małopolskiego przeznaczy w 2019 roku środki finansowe w wysokości 180 000 zł.

Celami konkursu są:
a) Wybór inicjatyw o charakterze integracyjnym, stwarzającym możliwości niepełnosprawnym Małopolanom aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym Małopolski i promowaniu ich osiągnięć.
b) Promowanie współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, jak również pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a organizacjami pozarządowymi, w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Małopolski.
Wsparcie projektów nastąpi w formie pomocy finansowej udzielonej przez Sejmik Województwa Małopolskiego w drodze uchwały. Podstawą udzielenia pomocy finansowej będzie umowa zawarta pomiędzy Województwem Małopolskim a jednostką samorządu terytorialnego.
Zasady, tryb konkursu oraz zasady pracy Komisji Konkursowej określa Regulamin stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały nr 550/19 Zarząd Województwa Małopolskiego z dnia 4 kwietnia 2019 roku.
Program inicjatyw zgłoszonych przez Wnioskodawcę w ramach Konkursu nie może rozpoczynać się przed dniem 1 maja 2019 r.
Program inicjatyw nie może obejmować okresu od 31 maja  – 6 czerwca 2019 roku. W okresie tym, na podstawie zawartego porozumienia zawartego w dniu 5 grudnia 2011 roku pomiędzy Województwem Małopolskim, a Miastem Kraków, realizowane będzie przedsięwzięcie pn. „Tydzień Osób Niepełnosprawnych Kocham Kraków z wzajemnością – Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych”.
Województwo zastrzega sobie prawo do zmiany terminów realizacji zgłoszonych inicjatyw.
Podstawą udzielenia dotacji jest wniosek o przyznanie dotacji złożony przez podmiot uprawniony. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
Wnioski o dotację należy składać od dnia 6 kwietnia 2019 roku. O dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, a nie data stempla pocztowego.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach Konkursu pn. „Małopolskie Dni Osób z  Niepełnosprawnościami” są samorządy powiatowe, położone w granicach: Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego (powiaty: bocheński, krakowski, miechowski, myślenicki, proszowicki, wielicki), Subregionu Tarnowskiego (miasto Tarnów oraz powiaty: brzeski, dąbrowski, tarnowski), Sądeckiego (miasto Nowy Sącz oraz powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki), Podhalańskiego powiaty: nowotarski, suski, tatrzański) i Małopolska Zachodnia (powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki).

Z ubiegania się o udzielenie pomocy finansowej wyłączone jest Miasto Kraków, z uwagi na Tydzień Osób z  Niepełnosprawnościami „Kocham Kraków z Wzajemnością” Małopolskie Dni Osób z Niepełnosprawnościami odbywający się na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Województwem Małopolskim i Gminą Miejską Kraków.
O dofinansowanie ubiegać się może samorząd powiatowy, który:
1) zapewni udział w realizowanej inicjatywie osobom niepełnosprawnym z obszaru subregionu, w którym się znajduje siedziba danego Powiatu (możliwy jest również udział w inicjatywnie osób niepełnosprawnych z poza Subregionu),
2) zapewni wkład własny finansowy na poziomie co najmniej 30% kosztów całkowitych zgłoszonej inicjatywy.

Uchwała nr 550/19 Zarząd Województwa Małopolskiego z dnia 4 kwietnia 2019 roku

Wszystkie wymagane dokumenty zostały określone w Regulaminie.

Formularze, wnioski i inne dokumenty są do pobrania w sekcji „Załączniki”.

Miejsce składania dokumentów:

Poczta:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
30-017 Kraków, ul. Racławicka 56

Osobiście:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
Dziennik Podawczy, budynek B, parter
Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00

z dopiskiem: „Małopolskie Dni Osób z Niepełnosprawnościami – konkurs 2019”
Liczy się data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego, potwierdzona pieczęcią wpływu, a nie data stempla pocztowego

Internet

Informacje na temat wysyłania wniosków i dokumentów przez Internet
Uwaga: Możliwość złożenia dokumentów przez Internet uzależniona jest od regulaminu danego konkursu.

Termin składania ofert:

2019-04-26

O terminowym złożeniu oferty decyduje data wpływu oferty do Urzędu (wersji elektronicznej i papierowej), w przypadku wersji papierowej potwierdzona pieczęcią wpływu do urzędu (a nie datą stempla nadania pocztowego).
 

Termin rozstrzygnięcia:

Oferenci składający oferty zostaną pisemnie powiadomieni o podjętej decyzji

Departament realizujący:

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

Kontakt w sprawie konkursu:

Szczegółowe informacje można uzyskać w Departamencie Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM osobiście lub telefonicznie pod nr: 12/ 63-03-255 (Grażyna Kuźniak-Bodziony z Zespołu ds. osób niepełnosprawnych) - od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. Kontaktowy adres e-mailowy: Grazyna.Kuzniak@umwm.pl

Regulamin na stronie: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1584798,ogloszenie-konkursu-pn-malopolskie-dni-osob-z-niepelnosprawnosciami.html