Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Magia ogrodów” | Komunikaty | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Magia ogrodów”

16 sierpnia 2016
Zdjęcie 1

Gminna Biblioteka Publiczna w Rabie Wyżnej ogłasza konkursu na wiersz tematycznie związany z ogrodem – dozwolona szeroka interpretacja tematu. Konkurs jest otwarty – dostępny dla wszystkich pełnoletnich twórców: zrzeszonych i niezrzeszonych w stowarzyszeniach twórczych.


Utwory muszą być oryginalne, napisane przez uczestników konkursu, nigdzie wcześniej niepublikowane (w wydawnictwach zwartych, prasie i Internecie) i nienagradzane wcześniej w innych konkursach.
Prace podpisane godłem (słownym, a nie znakiem graficznym) należy przesyłać w trzech egzemplarzach, w postaci wydruku komputerowego lub maszynopisu, format A-4. Dodatkowo mile widziany nośnik elektroniczny. Do pracy powinna być załączona zamknięta koperta, opatrzona również tym samym godłem, zawierająca dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego i adres mailowy.
Nadsyłane prace nie mogą przekraczać 2 wierszy w zestawie. Można przysłać tylko jeden zestaw. Prace należy nadsyłać lub składać osobiście w nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia 2016 roku (liczy się data wpływu przesyłki) na adres:


Gminna Biblioteka Publiczna w Rabie Wyżnej
34-721 Raba Wyżna 65
z dopiskiem na kopercie: Konkurs Poetycki „Magia ogrodów”.


Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas gali podsumowującej konkurs na najpiękniejszy ogród w gminie Raba Wyżna dnia 1 października 2016 r.

Organizator przewiduje następujące nagrody:
I miejsce – 300 zł
II miejsce – 200 zł
III miejsce – 100 zł
ufundowane przez Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej oraz trzy wyróżnienia – nagrody rzeczowe zapewnia biblioteka. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród. Prace będzie oceniać profesjonalne Jury.

Nagrodę należy odebrać osobiście. Nagrody nie będą wysyłane drogą pocztową, nie będzie dokonywany również przelew na rachunek bankowy. W uzasadnionych wypadkach nagrodę będzie mogła odebrać osoba upoważniona przez laureata.
Dane osobowe pozyskane dla celów konkursu nie będą udostępnione osobom trzecim. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac, jednocześnie zastrzegają sobie prawo do zaprezentowania i publikowania utworów bez honorarium, tylko w ramach promocji, w różnych mediach zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późniejszymi zmianami).
Uczestnik konkursu automatycznie wyraża zgodę na publikację nagrodzonych, wyróżnionych i zauważonych utworów w pismach literackich, prasie lokalnej i na stronach internetowych organizatorów.
Prace niespełniające wymogów regulaminowych nie będą oceniane.
Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub przedłużenia konkursu, a nawet od całkowitego odstąpienia od konkursu w razie wystąpienia przyczyn niezależnych od niego.

Dodatkowe informacje: tel. 18 2671364, e-mail: gbprabaw@op.pl