Kwalifikacja wojskowa 2014r. na terenie Powiatu Nowotarskiego | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Kwalifikacja wojskowa 2014r. na terenie Powiatu Nowotarskiego

28 stycznia 2014

Stosownie do postanowień Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2014r. (Dz. U. z 2013r. poz. 1491), kwalifikacja wojskowa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przeprowadzona w dniach od 3 lutego do 30 kwietnia 2014 r.

Termin ogłoszenia kwalifikacji wojskowej na terytorium państwa ustalono na dzień 20 stycznia 2014 r.

Na terenie Powiatu Nowotarskiego kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona w dniach od 21 lutego do 30 kwietnia 2014r.

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2014r. podlegają:

1. Mężczyźni urodzeni w 1995r.;

2. Mężczyźni urodzeni w latach 1990—1994, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3. Osoby urodzone w latach 1993-1994, które:

1) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej zdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

2) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967r.o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

4. Kobiety urodzone w latach 1990-1995, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2013/2014kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 54, poz. 321).

5. Osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.


Na terenie powiatu nowotarskiego wezwania otrzyma:

1. 1318 mężczyzn urodzonych w 1995r.

2. 630mężczyzn z roczników starszych (1990 -1995)

3. 40kobiet.


Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu.

Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej jest budynek Ośrodka Sportowego "Gorce" zlokalizowany w Nowym Targu, przy al. Tysiąclecia 74.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia:

1) wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta):

a) dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,

b) dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;

2) powiatowej komisji lekarskiej-posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

3) wojskowemu komendantowi uzupełnień:

a) aktualną fotografię bez nakrycia głowy,

b) dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki (świadectwa, zaświadczenia) oraz posiadane kwalifikacje zawodowe (np. prawo jazdy).


Osoby wobec których orzeczona zostanie kategoria zdolności „A” lub „D” do czynnej służby wojskowej, po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej (co następuje po 14 dniach od wydania orzeczenia) zostaną przeniesione z urzędu do rezerwy, co oznacza,że tym samym będą miały uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Osoby, które na podstawie prawomocnego orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej zostaną uznane za trwale i całkowicie niezdolne do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (kategoria zdolności „E”) –nie podlegają obowiązkowi czynnej służby wojskowej.

W celu uzyskania wpisu o przeniesieniu do rezerwy (uregulowaniu stosunku do służby wojskowej) osoby, które stawiły się do kwalifikacji wojskowej mogą po 14 dniach od wydania orzeczenia zgłosić się do właściwej terytorialnej Wojskowej Komendy Uzupełnień. Nie jest to jednak konieczne, gdyż uregulowanie stosunku do służby wojskowej nastąpi z mocy ustawy.