Małopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Małopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych

5 września 2013

W dniach od 9 września do 4 października 2013 r. w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości (MCP) w Krakowie będą przyjmowane wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2013/2014 w ramach „Małopolskiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych”, realizowanego przez MCP w imieniu Zarządu Województwa Małopolskiego.„Małopolski program stypendialny” cieszy się z roku na rok coraz większą popularnością wśród nauczycieli, uczniów i ich opiekunów. W przeprowadzonych do tej pory pięciu naborach wniosków przyznano łącznie 2251 stypendiów.

Stypendium ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, których trudna sytuacja materialna stanowi największą barierę w dostępie do edukacji. Dzięki otrzymanemu wsparciu uczniowie z powodzeniem rozwijają swoje pasje naukowe.

W ramach tegorocznego naboru wniosków stypendium w wysokości 6 000,00 zł może otrzymać kolejnych 500 uzdolnionych uczniów i uczennic z małopolskich szkół.Warunki ubiegania się o stypendium:

Uczeń ubiegający się o stypendium musi spełnić łącznie następujące warunki:

  - uczęszcza do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie województwa małopolskiego;

  - uzyskał średnią z wszystkich ocen co najmniej 4.0 na zakończenie roku szkolnego poprzedzającego rok, na który przyznawane będzie stypendium - podczas składania wniosków o przyznanie stypendium
  na rok szkolny 2013/2014 średnia ocen dotyczyć będzie roku szkolnego 2012/2013;

  - dochód na jednego członka rodziny ucznia, z roku kalendarzowego poprzedzającego rok szkolny,
  na który przyznawane będzie stypendium, nie przekracza dwukrotności progu określonego w ustawie
  o świadczeniach rodzinnych (1078 zł netto miesięcznie, lub gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne 1246 zł netto miesięcznie) - podczas składania wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2013/2014 należy dostarczyć dokumenty potwierdzające dochody uzyskane w roku kalendarzowym 2012;

  - wykazuje się szczególnymi osiągnięciami edukacyjnymi z trzech lat szkolnych poprzedzających rok,
  na który przyznawane jest stypendium, na poziomie laureata lub finalisty konkursu szczebla co najmniej wojewódzkiego lub na poziomie uczestnictwa w zawodach drugiego stopnia olimpiad lub turniejów,
  przy czym warunkiem uznania w/w osiągnięć jest udział w konkursie/olimpiadzie/turnieju przeprowadzonym w oparciu o przepisy wydane przez ministra właściwego ds. edukacji - podczas składania wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2013/2014 brane będą pod uwagę osiągnięcia uczniów z roku szkolnego 2010/2011, 2011/2012 oraz 2012/2013 (wystarczy jedno takie osiągnięcie w ciągu w/w trzech lat szkolnych).Wnioski o przyznanie stypendium można składać w wyznaczonym terminie (od 9 września do 4 października br.) w siedzibie Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości przy ul. Jasnogórskiej 11 w Krakowie (II piętro, pokój 202), od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 (przy czym nie będą rozpatrywane wnioski, które wpłyną do MCP przed lub po terminie naboru).Szczegóły „Małopolskiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych” dostępne na stronie: www.stypendia.mcp.malopolska.pl.