Wyniki matur - zdawalność w powiecie 82 % | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Wyniki matur - zdawalność w powiecie 82 %

8 lipca 2019
Zdjęcie 1

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie podała wstępną informację o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r.

Do egzaminów w województwie małopolskim z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej  i części pisemnej egzaminu maturalnego w maju 2019 roku przystąpiło 25 235 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (liceów ogólnokształcących i techników). Zdało ją 84,7% osób (średnia w kraju 80,5%). 

Wszyscy absolwenci, którzy ukończyli szkołę w 2019 r., obowiązkowo przystępowali do egzaminu maturalnego: 1. w części ustnej z języka polskiego oraz wybranego języka obcego nowożytnego 2. w części pisemnej z języka polskiego, matematyki oraz wybranego języka obcego nowożytnego. Absolwenci szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej obowiązkowo przystępowali również do egzaminu maturalnego z nauczanego języka, zarówno w części ustnej, jaki w części pisemnej.

Tegoroczni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych – zgodnie z zasadami przeprowadzania egzaminu maturalnego w nowej formule, obowiązującej od 2015 r. – obowiązkowo przystępowali również do egzaminu maturalnego z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.

Do egzaminu maturalnego w maju 2019 r. przystąpili również absolwenci wszystkich typów szkół z lat ubiegłych, którzy dotychczas nie uzyskali świadectwa dojrzałości, oraz tacy, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości we wcześniejszych latach, a w maju 2019 r. przystąpili ponownie do egzaminu maturalnego w celu podwyższenia wyniku egzaminacyjnego albo uzyskania wyniku z nowego przedmiotu.

Pełne wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego, uwzględniające również wyniki zdających w czerwcu i w sierpniu br., będą udostępnione 11 września 2019 r.

Na terenie powiatu nowotarskiego w nowej formule łącznie zdawało 1380 osób. Maturę zdało 82%, czyli więcej niż średnia w kraju, ale mniej niż średnia województwa. W liceach ogólnokształcących na terenie powiatu egzamin zdawało 832 osób - zdawalność była na poziomie 84%, a w technikach 548 osób - zdawalność na poziomie 79%.

Poniżej wyniki matur w poszczególnych powiatach województwa: