XLV sesja Rady Powiatu Nowotarskiego | Wiadomości

Strona główna

XLV sesja Rady Powiatu Nowotarskiego

21 września 2018
25
1
2
3
4

Wrześniowa sesja Rady Powiatu Nowotarskiego odbyła się 20 września br., rozpoczęła się od podziękowania za wieloletnią pracę na stanowisku Dyrektora Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu Panu Tadeuszowi Kalacie. Następnie  Starosta Krzysztof Faber i Urzędujący Członek Zarządu Powiatu Nowotarskiego Bogusław Waksmundzki wręczyli uchwały Zarządu Powiatu Nowotarskiego w sprawie powierzenia stanowisk dyrektorom szkół i placówek oświaty Powiatu Nowotarskiego: Pani Marcie Sokołowskiej Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu, Pani Ewie Barczak Dyrektor Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo - Opiekuńczych  w Nowym Targu, Panu Ryszardowi Gruszce – Dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych i Placówek w Nowym Targu oraz Panu Leszkowi Wołkowi Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem.

Następnie starosta przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym.

Gościem na sesji była siostra Małgorzata z Nowotarskiego Oddziału Caritasu, która przekazała podziękowania dla Zarządu i Rady Powiatu Nowotarskiego za wspieranie działalności placówek  prowadzonych przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej w imieniu Dyrektora Caritas Archidiecezji Krakowskiej Księdza Andrzeja Kamińskiego.

Następnie Rada Powiatu Nowotarskiego podjęła uchwałę w sprawie zwiększenia w 2018 roku środków finansowych przyznanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej. W lipcu br. Powiat Nowotarski otrzymał informację od Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o przyznaniu dodatkowej kwoty 39 tys. zł na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych. Zostaną one prawie w całości przeznaczone na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej.

Dyrektor Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu zwrócił się do rady o wyrażenie zgody na wynajem powierzchni dachu pod anteny nadawcze telefonii komórkowej na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym. Będzie to kolejna umowa z tym samym kontrahentem, a koszty wynajmu dachu stanowią dodatkowy dochód dla szpitala. Rada wyraziła zgodę podejmując 2 uchwały również w zakresie wynajmu powierzchni w pawilonie D w szpitalu, gdzie dalej będzie umiejscowiony bankomat.

Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Pani Cecylia Nowak przedstawiła uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowotarskiego w 2019 roku.

Rada podjęła również uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Powiat Nowotarski.

W ostatniej części posiedzenia odbyła się dyskusja na temat możliwości zbycia nieruchomości położonej w Rabce-Zdroju, która obecnie używana jest przez Teatr Lalek „Rabcio”, jednak w związku z budową nowej siedziby teatru w następnych latach nie będzie potrzebna. Część radnych rozważała możliwość opóźnienia wystawienia nieruchomości na sprzedaż, jednak starosta Krzysztof Faber wyjaśnił, że budynek jest w złym stanie i nadaje się do rozbiórki, co może generować dodatkowe koszty. Bardziej opłacalna będzie sprzedaż, a pieniądze pozyskane ze sprzedaży zostaną przeznaczone na wyposażenie nowej siedziby teatru.