XV Sesja Rady Powiatu Nowotarskiego | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

XV Sesja Rady Powiatu Nowotarskiego

31 grudnia 2019
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5

W dniu 30 grudnia 2019 roku odbyła się XV Sesja Rady Powiatu Nowotarskiego.

Po przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji oraz sprawozdaniu z działalności zarządu w okresie międzysesyjnym przyjęte zostały uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Nowotarskiego na rok 2019 i Wieloletniej Prognozy Finansowej. Tematy związane z finansami omówiła Pani Joanna Gronkowska Skarbnik Powiatu Nowotarskiego.

Najważniejszym punktem sesji było przyjęcie Budżetu Powiatu Nowotarskiego na rok 2020.

W budżecie na rok przyszły wydatki majątkowe wzrosną w stosunku do roku 2019 o 1,7 mln, z kwoty 49,5 mln zł, co daje ok. 51 mln złotych, a wydatki budżetu wyniosą 232 mln zł.

Proinwestycyjny budżet na rok 2020 jest niezwykle trudny do zrealizowania, jednak  tylko taka jego konstrukcja daje możliwości dalszego rozwoju powiatu.

- Budżet ten jest oszczędny i ukierunkowany na zadania priorytetowe. Wszystkie podległe powiatowi jednostki  oraz ustawowe zadania Powiatu mają zabezpieczone niezbędne środki finansowe na ich płynną realizację – podsumował projekt, prezentujący stanowisko Klubu Wspólnie dla Powiatu, Jacek Stopka - Studencki.

Główne wydatki inwestycyjne dotyczą modernizacji dróg znajdujących się w miejscowościach: Podwilk i Podsarnie, Ochotnica Górna i Ochotnica Dolna, Spytkowice, Długopole (remont mostu), Łapsze Wyżne (na te zadania Powiat Nowotarski wykorzysta również 56% dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych). Kolejne inwestycje obejmą drogi w Skawie, odcinek Waksmund - Ostrowsko - Łopuszna (obwodnica), odcinek Długopole – Pieniążkowice – Piekielnik oraz modernizację połączenia Pienińskich Parków Narodowych. Kwota jaką Powiat przeznacza na te zadania to 46 mln złotych, z czego na połączenie drogowe Pienińskich Parków Narodowych zaplanowano 14, 7 mln złotych.

Dużą pulę wydatków inwestycyjnych stanowią  zadania oświatowe. W tym punkcie planuje się wydatki w kwocie 6 100 000 złotych na zadania takie jak rozbudowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Władysława Orkana w Nowym Targu - 2 mln złotych oraz przebudowa budynku Domu Nauczyciela w Nowym Targu – 2,7 mln złotych oraz inne projekty oświatowe - 1 400 000 złotych. Ponadto 4 000 000 złotych zostanie przeznaczone na administrację publiczną, w tym 1,8 mln złotych na e-usługi a 2,2 mln złotych na rozwój systemów geoprzestrzennych.

Projekt Budżetu Nowotarskiego na rok 2020 został zaopiniowany pozytywnie przez Komisję Budżetową Rady Powiatu Nowotarskiego oraz przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Budżet został uchwalony, a Starosta podziękował wszystkim, którzy głosowali za jego przyjęciem.

Następnie została podjęta uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy komisji rewizyjnej na rok 2020.

W końcowej części posiedzenia Radny Paweł Waksmundzki przedstawił opinię komisji skarg, wniosków i petycji w sprawie możliwości realizacji postulatów określonych w petycji z dnia 12 grudnia 2019 roku, dotyczących zmiany przepisów prawa podatkowego, cywilnego, gospodarczego, mediów, postępowania cywilnego oraz zmiany w strukturze organizacyjnej Ministerstwa Cyfryzacji. Komisja stwierdziła, iż petycja nie może być uwzględniona. Prawo w ww. obszarach regulowane jest w drodze zapisów ustawowych, dlatego jakakolwiek zmiana wymaga zmian na poziomie decyzji polskich władz ustawodawczych.

Postulat dotyczył również zmiany przepisów prawa miejscowego w sprawie publicznych parkingów przykościelnych, przy cmentarzach oraz szpitalach, aby była możliwość bezpłatnego parkowania na ich terenie. Powiat dysponuje dwoma placami parkingowymi: przy szpitalu oraz przy siedzibie starostwa. Parking przy starostwie udostępniony jest bezpłatnie dla osób na czas załatwiania spraw. Zlikwidowanie ograniczenia czasowego postoju doprowadziłoby do sytuacji, w której każdy korzystałby z parkingu jako zwykłego miejsca postojowego, zajmując go np. na cały dzień. Natomiast jeżeli chodzi o parking przyszpitalny, jest on jednym ze źródeł finansowania działalności szpitala, a dzierżawca zobowiązany jest do płacenia miesięcznego czynszu.

Istotną sprawą było uchylenie uchwał dotyczących wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. W miesiącu sierpniu Powiat Nowotarski podjął działania mające na celu uruchomienie linii komunikacyjnych, które zapewniłyby mieszkańcom powiatu nowotarskiego połączenie z Miastem Kraków i Miastem Nowy Sącz. Ze względu na brak zainteresowania ta inicjatywą ze strony właściwych powiatów, przez które przebiega linia, utworzenie linii stało się niewykonalne. Ponadto linia komunikacyjna łącząca Gminę Ochotnica Dolna z miastem Nowy Targ nie zostanie uruchomiona, gdyż nie udało się dokonać wyboru operatora, który mógłby obsługiwać tę linię.

Zakończeniem sesji były życzenia noworoczne, które zainicjował przewodniczący Tadeusz Rafacz.