Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu zatrudni pracownika w ramach zastępstwa – na stanowisko Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej | Praca

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu zatrudni pracownika w ramach zastępstwa – na stanowisko Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

termin składania dokumentów: 20.09.2018
status: aktualne

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu zatrudni pracownika w ramach zastępstwa – na stanowisko Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

Przewidywany okres zatrudnienia ok. 1,5 roku.

System czasu pracy: zadaniowy

Wymagania:

 1. Wykształcenie: wyższe – pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna,  nauki o rodzinie lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w  pracy z dzieckiem i rodziną bądź co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka

 2. Kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona i ograniczona;

 3. Kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny- w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do kandydata wynika z tytułu egzekucyjnego;

 4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 5. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 6. Kandydat posiada nieposzlakowaną opinię.

 7. Znajomość niżej wskazanych aktów prawnych i umiejętność ich interpretacji:

- ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

- ustawa o pomocy społecznej,

- ustawa Kodeks postępowania administracyjnego

Zakres obowiązków:

 1. Udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;

 2. Przygotowywanie, we współpracy z asystentem rodziny oraz rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku;

 3. Udzielanie pomocy rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinny dom dziecka w nawiązywaniu wzajemnych kontaktów;

 4. Zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej;

 5. Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;

 6. Udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej;

 7. Przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej;

 8. Współpraca z asystentem rodziny przy opracowaniu planu pracy z rodziną, skoordynowanego z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;

 9. Prowadzenie dokumentacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej zgodnie z art. 38a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, kierowanie dzieci w pieczy do diagnozy psychofizycznej, kierowanie rodzin zastępczych do badania predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji, na badania lekarskie;

 10. Wydawanie opinii w przedmiocie wytoczenia przez kierownika PCPR powództwa o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych na rzecz dziecka przebywającego w pieczy zastępczej;

 11. Sporządzanie opinii w przedmiocie ustania przyczyny umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i możliwości powrotu dziecka do jego rodziny na potrzeby postępowania sądowego w tej sprawie;

 12. Sporządzanie opinii dla rodziny zastępczej niezawodowej, która wystąpi z wnioskiem o zawarcie umowy o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej;

 13. W przypadku rodzeństwa, sporządzanie opinii w przedmiocie umieszczenia w rodzinie zastępczej większej liczby dzieci niż przewiduje to art. 53 ust. 1 oraz sporządzanie innych opinii wynikających z ustawy;

 14. Konsultacje w zakresie oceny sytuacji dziecka, przeprowadzanie i sporządzanie ocen;

 15. Konsultacje w zakresie oceny rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka, przeprowadzanie i sporządzanie ocen;

 16. Pełnienie funkcji opiekuna procesu usamodzielnienia;

 17. Pomoc wychowankowi przy tworzeniu indywidualnego programu usamodzielnienia;

 18. Dokumentowanie własnej pracy;

 19. Informowanie sądu rodzinnego o całokształcie sytuacji osobistej dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej oraz o sytuacji jego rodziny w tym możliwości powrotu dziecka pod opiekę rodziców biologicznych;

 20. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z dzieckiem;

 21. Sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o dziecku i rodzinie;

 22. Współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, sądami, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

 23. Stałe podnoszenie swoich kwalifikacji w zakresie wykonywanych zadań, bieżące zapoznawanie się z przepisami prawa;

 24. Współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi powiatowego centrum pomocy rodzinie w sprawach wymagających uzgodnień;

 25. Udzielanie pełnych informacji klientom w zakresie przysługujących im uprawnień;

 26. Wykonywanie innych poleceń Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie;

 

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys ( CV ),

 2. List motywacyjny,

 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 4. Kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

 5. Kopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy.

 6. Oświadczenie Kandydata:

  - o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

  - o korzystaniu z pełni praw publicznych,

  - że nie był skazany prawomocnym  wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane        z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  - że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest     zawieszona i ograniczona,

  - o wypełnieniu obowiązku alimentacyjnego- w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku    do kandydata wynika z tytułu egzekucyjnego,

  - oświadczenie kandydata dotyczące przetwarzania danych osobowych ( druk do pobrania pod ogłoszeniem).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu, ul. Szaflarska 39 lub pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 34-400 Nowy Targ, ul. Szaflarska 39, w terminie  do dnia 20 września 2018 r.

Podmiot publikujący
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
Informację wytworzył
Aneta Wójcik - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
Data wytworzenia
10.09.2018
Informację opublikował
Joanna Kaleta
Data publikacji
10.09.2018
Nazwa pliku
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Podmiot publikujący
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
Informację wytworzył
Aneta Wójcik - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
Data wytworzenia
10.09.2018
Informację opublikował
Joanna Kaleta
Data publikacji
10.09.2018