Starostwo Powiatowe w Nowym Targu ogłasza nabór na stanowisko podinspektora ds. finansowo-księgowych | Praca

Starostwo Powiatowe w Nowym Targu ogłasza nabór na stanowisko podinspektora ds. finansowo-księgowych

status: zamkniete

Ogłoszenie nr 2/2016

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TARGU

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Podinspektora ds. finansowo-księgowych

1. Liczba lub wymiar etatu : 1

2. Miejsce wykonywania pracy: Nowy Targ

3. Wymagania niezbędne:

1) Wykształcenie wyższe licencjackie,

2) Znajomość przepisów ustaw: o finansach publicznych, o rachunkowości, o podatku od towarów i usług, o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, o samorządzie powiatowym, Kodeksu postępowania administracyjnego,

3) Obywatelstwo polskie,

4) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

5) Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,

7) Nieposzlakowana opinia.

4. Wymagania dodatkowe:

1) Preferowany kierunek wykształcenia: finanse i rachunkowość

2) Preferowane doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok na stanowisku związanym z obsługą finansową jednostki z sektora finansów publicznych,

3) Sumienność, rzetelność, samoorganizacja.

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) Prowadzenie ewidencji księgowej dochodów:

· Sprawdzanie dowodów księgowych,

· Dekretacja dochodów księgowych,

· Dokonywanie zapisów w księgach rachunkowych,

· Sporządzanie sprawozdań,

· Prowadzenie rejestru umów,

2) Obsługa kasowa,

3) Prowadzenie windykacji należności.

6. Warunki pracy:

1) Warunki dotyczące pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Praca odbywa się w biurze, nie wymaga częstych kontaktów i spotkań poza Starostwem.

2) Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Budynek Starostwa jest wyposażony w podjazd i windę co umożliwia wjazd oraz przemieszczanie się po budynku osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

Narzędzia i materiały pracy: komputer wyposażony w pakiet biurowy, umożliwiający przygotowywanie dokumentów, prezentacji oraz dokonywania obliczeń.

7. Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

8. Wymagane dokumenty:

1) Życiorys ( CV ),

2) List motywacyjny,

3) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4) Kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

5) Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

6) Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7) Kopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe.

9. Kopie innych dokumentów i oświadczeń:

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie 5 najlepszych kandydatów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14 lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe, 34-400 Nowy Targ, ul. Bolesława Wstydliwego 14, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko „Podinspektora ds. finansowo-księgowych”, w terminie do dnia 9 lutego 2016r.

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1182) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014r. poz.1202).

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie zaproszeni na ocenę końcową kandydatów.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu zostaną dołączone do jego akt osobowych. Starostwo Powiatowe w Nowym Targu nie odsyła dokumentów kandydatom, których oferty zostały odrzucone. Kandydaci będą mogli osobiście dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem. Dokumenty nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014r. poz.1202), informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej /www.nowotarski.pl/ oraz umieszczona na tablicy informacyjnej w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Bolesława Wstydliwego 14 w Nowym Targu.

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Robert Bełtowski
Data wytworzenia
28.01.2016
Informację opublikował
Joanna Chlebek
Data publikacji
28.01.2016
Informację zmienił
Joanna Chlebek
Data ostatniej zmiany
26.02.2016
Nazwa pliku
Informacja o wynikach naboru
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Robert Bełtowski
Data wytworzenia
25.02.2016
Informację opublikował
Joanna Chlebek
Data publikacji
26.02.2016