Starostwo Powiatowe w Nowym Targu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Podinspektor ds. ochrony środowiska i zasobów naturalnych | Praca

Starostwo Powiatowe w Nowym Targu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Podinspektor ds. ochrony środowiska i zasobów naturalnych

status: zamkniete

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TARGU
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Podinspektor ds. ochrony środowiska i zasobów naturalnych 

 

 

1. Liczba lub wymiar etatu :  1

2. Miejsce wykonywania pracy:  Nowy Targ

3. Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe,
 2. Znajomość przepisów ustaw: o ochronie gruntów rolnych i leśnych, o rybactwie śródlądowym,  o ochronie przyrody, o samorządzie powiatowym, Kodeksu postępowania administracyjnego, 
 3. Obywatelstwo polskie,
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 7. Nieposzlakowana opinia.

4. Wymagania dodatkowe:

 1. Preferowany kierunek wykształcenia: ochrona środowiska, leśnictwo
 2. Preferowany staż pracy co najmniej 1 rok na stanowisku związanym z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i/lub zasobów naturalnych w administracji publicznej,
 3. Asertywność, sumienność, rzetelność, samoorganizacja.

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Wyłączanie gruntu z produkcji rolnej,
 2. Wydawanie kart wędkarskich,
 3. Wydawanie legitymacji Społecznej Straży Rybackiej,
 4. Rejestracja sprzętu pływackiego do amatorskiego połowu ryb,
 5. Prowadzenie rejestru zwierząt objętych CITES.

6. Warunki pracy:

   1)  Warunki dotyczące pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Praca odbywa się w biurze, nie wymaga przemieszczania się i kontaktów poza budynkiem Starostwa.

    2)  Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Budynek Starostwa jest wyposażony w podjazd i windę co umożliwia wjazd oraz przemieszczanie się po budynku osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

Narzędzia i materiały pracy: komputer wyposażony w pakiet biurowy, umożliwiający przygotowywanie dokumentów, prezentacji oraz dokonywania obliczeń.

7. Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

8. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV),
 2. List motywacyjny,
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania pod ogłoszeniem)
 4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje ,
 5. Kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy kandydata,
 6. Oświadczenia kandydata:
  • o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • że nie był skazany prawomocnym  wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (druk do pobrania pod ogłoszeniem).

9. Kopie innych dokumentów i oświadczeń:

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie 5 najlepszych kandydatów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14 lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe, 34-400 Nowy Targ, ul. Bolesława Wstydliwego 14, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko „Podinspektora ds. ochrony środowiska i zasobów naturalnych”, w terminie do dnia 6 sierpnia 2019r.

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie zaproszeni na ocenę końcową kandydatów.

W przypadku niespełnienia wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze, dokumenty aplikacyjne zostaną zwrócone po ich weryfikacji,

W przypadku spełnienia wymagań formalnych i wyboru na stanowisko określone w ogłoszeniu o naborze, dokumenty aplikacyjne (po przedłożeniu do wglądu ich oryginałów), zostaną dołączone do akt osobowych pracownika i będą przechowywane przez cały okres zatrudnienia oraz przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej,

W przypadku spełnienia wymagań formalnych i znalezienia się w gronie pozostałych 4 najlepszych niewybranych kandydatów, dokumenty aplikacyjne będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wybraną na stanowisko określone w ogłoszeniu o naborze, na wypadek zaistnienia konieczności ponownego obsadzenia tego samego stanowiska, po tym czasie dokumenty zostaną zwrócone lub zniszczone.

Dokumenty kandydatów, którzy nie znaleźli się w gronie pięciu najlepszych, zostaną im odesłane.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1260 z późn. zm.), informacja o wyniku  naboru zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej /www.nowotarski.pl/ oraz  umieszczona na tablicy informacyjnej w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Bolesława Wstydliwego 14 w Nowym Targu.

Pliki do pobrania:

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Faber Starosta Powiatu Nowotarskiego
Data wytworzenia
24.07.2019
Informację opublikował
Agata Śmiałkowska
Data publikacji
24.07.2019
Informację zmienił
Agata Śmiałkowska
Data ostatniej zmiany
26.08.2019
Nazwa pliku
WYNIKI NABORU
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
wz. Starosty Bogusław Waksmundzki Wicestarosta Powiatu Nowotarskiego
Data wytworzenia
26.08.2019
Informację opublikował
Agata Śmiałkowska
Data publikacji
26.08.2019
Nazwa pliku
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajacej się o zatrudnienie
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Faber Starosta Powiatu Nowotarskiego
Data wytworzenia
24.07.2019
Informację opublikował
Agata Śmiałkowska
Data publikacji
24.07.2019
Informację zmienił
Agata Śmiałkowska
Data ostatniej zmiany
24.07.2019
Nazwa pliku
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Faber Starosta Powiatu Nowotarskiego
Data wytworzenia
24.07.2019
Informację opublikował
Agata Śmiałkowska
Data publikacji
24.07.2019
Nazwa pliku
Klauzula informacyjna w procesie naboru na wolne stanowisko pracy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Faber Starosta Powiatu Nowotarskiego
Data wytworzenia
24.07.2019
Informację opublikował
Agata Śmiałkowska
Data publikacji
24.07.2019
Informację zmienił
Agata Śmiałkowska
Data ostatniej zmiany
24.07.2019