PZD. Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1678K Raba Wyżna - Podwilk w km od 0+966,00 do 1+514,76 w miejscowości Raba Wyżna” | Przetargi

PZD. Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1678K Raba Wyżna - Podwilk w km od 0+966,00 do 1+514,76 w miejscowości Raba Wyżna”

status: zamknięte

Postępowanie pn. Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1678K Raba Wyżna  - Podwilk  w km od 0+966,00 do 1+514,76 w miejscowości Raba Wyżna” jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.10 ust.1 oraz art.39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst  jednolity Dz.U. z 2017 r. poz.1579) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 tejże ustawy.

 

1.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Działając na podstawie art.40 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1678K Raba Wyżna  - Podwilk  w km od 0+966,00 do 1+514,76 w miejscowości Raba Wyżna”

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Termin składania ofert:

         do dnia 7 maja 2018 r. do godz. 10:00

 

2.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art.37 ust.2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia Specyfikację istotnych warunków zamówienia pn. Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1678K Raba Wyżna  - Podwilk  w km od 0+966,00 do 1+514,76 w miejscowości Raba Wyżna”

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pn. Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1678K Raba Wyżna  - Podwilk  w km od 0+966,00 do 1+514,76 w miejscowości Raba Wyżna” z dnia  26 kwietnia 2018 r. znak PZD-ZP-IU.26.5.9.2018

 

3. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Działając na podstawie art.86 ust.5 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia informacje z otwarcia ofert złożonych w postepowaniu pn. Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1678K Raba Wyżna  - Podwilk  w km od 0+966,00 do 1+514,76 w miejscowości Raba Wyżna”

Informacja z otwarcia ofert – pismo z dnia 7 maja 2018 r. znak PZD-ZP-IU.26.5.9.2018

Przypomina się, że Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej powyższej informacji, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie, o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, co inni Wykonawcy, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu, wg:

Załącznika nr 7 – Oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej lub Załącznika nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 

4. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art.92 ust.2 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1678K Raba Wyżna  - Podwilk  w km od 0+966,00 do 1+514,76 w miejscowości Raba Wyżna”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 11 maja 2018 r. znak PZD-ZP-IU.26.5.9.2018

Dodała w dniu 11 maja 2018 r. Krystyna Stanek

 

5. ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego pn. Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1678K Raba Wyżna - Podwilk  w km od 0+966,00 do 1+514,76 w miejscowości Raba Wyżna” udzielił zamówienia

Treść Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z dnia 17 maja 2018 r. znajduje się w załączniku

Dodała w dniu 17 maja 2018 r. Krystyna Stanek

Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
26.04.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
26.04.2018
Informację zmienił
Krystyna Stanek
Data ostatniej zmiany
17.05.2018
Nazwa pliku
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 26 kwietnia 2018 r.
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
26.04.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
26.04.2018
Nazwa pliku
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z dnia 26 kwietnia 2018 r. znak PZD-ZP-IU.26.5.9.2018 bez załączników
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
26.04.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
26.04.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 1 – Specyfikacja Techniczna
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
26.04.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
26.04.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 2 – Projekt umowy
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
26.04.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
26.04.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy (dokument składany do upływu terminu składania ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
26.04.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
26.04.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania (dokument składany wraz z ofertą do upływu terminu składania ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
26.04.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
26.04.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu (dokument składany wraz z ofertą do upływu terminu składania ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
26.04.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
26.04.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do tej samej grupy kapitałowej(dokument składany samodzielnie przez Wykonawcę w terminie do 3 dni po upublicznieniu informacji z otwarcia ofert )
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
26.04.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
26.04.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 7 – Oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (dokument składany samodzielnie przez Wykonawcę w terminie do 3 dni po upublicznieniu informacji z otwarcia ofert )
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
26.04.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
26.04.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 8 – Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia (dokument składany na wezwanie Zamawiającego, po upływie terminu składnia ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
26.04.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
26.04.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 9 – Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (dokument składany na wezw
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
26.04.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
26.04.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 10 – Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (dokument składany na wezwanie Zamawiającego, po upływie terminu składnia ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
26.04.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
26.04.2018
Nazwa pliku
Informacja z otwarcia ofert – pismo z dnia 7 maja 2018 r. znak PZD-ZP-IU.26.5.9.2018
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
7.05.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
7.05.2018
Nazwa pliku
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 17 maja 2018 r.
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
17.05.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
17.05.2018