PZD: Zaproszenie do składania ofert - pielęgnacja, wycinka i nasadzenie drzew w pasie dróg powiatowych Powiatu Nowtasrkiego | Przetargi

PZD: Zaproszenie do składania ofert - pielęgnacja, wycinka i nasadzenie drzew w pasie dróg powiatowych Powiatu Nowtasrkiego

status: zamknięte

Nowy Targ 01.03.2018 r.

PZD-ZP-U.26.1.11.2018

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

                 

         Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia związanego z pielęgnacją, wycinką oraz nasadzeniem drzew w pasie dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego.

Dane dotyczące zamówienia:

 1. Zakres przedmiotu zamówienia:   
 • zgodnie z załącznikiem – przedmiot zamówienia - „Wykaz drzew przeznaczonych do pielęgnacji, wycinki i nasadzenia drzew w pasie dróg powiatowych”.
 1. Termin realizacji zamówienia nastąpi:
 • od dnia podpisania umowy do dnia 30.03.2018 r. w zakresie wycinki drzew,
 • od dnia podpisania umowy do dnia 7.05.2018 r. w zakresie pielęgnacji oraz nasadzenia drzew.
 1. Odbiór robót nastąpi poprzez spisanie stosownych protokołów odbioru.
 2. Rozliczenie – ryczałtowe
 3. Płatność faktury w terminie do 30 dni od dnia potwierdzenia złożenia faktury.

 

Ofertę na wykonanie usług zawierającą:

 • formularz oferty,

prosimy złożyć do dnia 8 marca 2018 r. do godz. 1100 w sekretariacie Powiatowego Zarządu Dróg. Wykonawca o podpisaniu umowy zostanie poinformowany telefonicznie. Oferty należy składać
w kopercie. Koperta musi zawierać opis „PIELĘGNACJA, WYCINKA I NASADZENIE DRZEW W PASIE DRÓG POWIATOWYCH w roku 2018” oraz dane wykonawcy składającego ofertę (nazwę firmy, adres). Oferty złożone po terminie wyznaczonym na ich składanie nie zostaną przez Zamawiającego rozpatrzone i będą zwrócone bez otwierania Wykonawcy. Oferty nieopisane w sposób podany powyżej, a złożone po terminie zostaną otwarte i po ustaleniu danych wykonawcy odesłane. Zamawiający o terminie i miejscu zawarcia umowy powiadomi Wykonawcę telefonicznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Kryterium oceny ofert jest cena 100%. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty stosując następujący wzór: (Cmin /Cdana) x 100 = C

Cmin – najmniejsza suma wartości cen jednostkowych brutto za realizację zamówienia określonego

w formularzu oferty,

Cdana – dana suma wartości cen jednostkowych brutto za realizację zamówienia określonego

w formularzu oferty,

C – ocena łączna. Ofertą najkorzystniejszą w zakresie w/w kryterium będzie oferta o największej liczbie punktów, przy czym 1% = 1pkt.

 

Załączniki:

 • formularz oferty,
 • przedmiot zamówienia - wykaz drzew przeznaczonych do pielęgnacji, wycinki i nasadzenia drzew
  w pasie dróg powiatowych.
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Monika Parzygnat
Data wytworzenia
1.03.2018
Informację opublikował
Monika Parzygnat
Data publikacji
1.03.2018
Nazwa pliku
zaproszenie do składania ofert
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Monika Parzygnat
Data wytworzenia
1.03.2018
Informację opublikował
Monika Parzygnat
Data publikacji
1.03.2018
Nazwa pliku
formularz oferty
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Monika Parzygnat
Data wytworzenia
1.03.2018
Informację opublikował
Monika Parzygnat
Data publikacji
1.03.2018
Nazwa pliku
przedmio zamowienia
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Monika Parzygnat
Data wytworzenia
1.03.2018
Informację opublikował
Monika Parzygnat
Data publikacji
1.03.2018
Nazwa pliku
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Monika Parzygnat
Data wytworzenia
9.03.2018
Informację opublikował
Monika Parzygnat
Data publikacji
9.03.2018