ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.25.2018 - Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości (gruntu, części składowych oraz istniejących ograniczonych praw rzeczowych) położonych na terenie Powiatu Nowotarskiego w celu ustalenia odszkodowan | Przetargi

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.25.2018 - Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości (gruntu, części składowych oraz istniejących ograniczonych praw rzeczowych) położonych na terenie Powiatu Nowotarskiego w celu ustalenia odszkodowan

status: zamknięte

 

 

Nowy Targ, 26.03.2018r.

Nasz znak: ZA.271.25.2018

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe  pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

  1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania w ofert.
  2. Opis przedmiotu zamówienia:

Usługi - Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości (gruntu, części składowych oraz istniejących ograniczonych praw rzeczowych) położonych na terenie Powiatu Nowotarskiego w celu ustalenia odszkodowania za nieruchomości, które stały się własnością odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego na mocy ostatecznych decyzji Starosty Nowotarskiego o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowych oraz decyzji właściwych organów jednostek samorządu terytorialnego zatwierdzających podział w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Cena jednostkowa dotyczy operatu szacunkowego wyceny nieruchomości (jedna księga wieczysta lub jednolite władanie) obejmującej działki położone w jednym kompleksie, dla następujących przypadków:

1) grunt niezabudowany bez ograniczonych praw rzeczowych,

2) grunt niezabudowany z ograniczonymi prawami rzeczowymi,

3) grunt z częściami składowymi bez ograniczonych praw rzeczowych,

4) grunt z częściami składowymi z ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Operaty szacunkowe muszą być wykonane zgodnie z: 1/ ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.); 2/ rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. z 2004 Nr 207, poz. 2109, z późn. zm.); 3/ Powszechnymi Krajowymi Zasadami Wyceny; 4/ innymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie (dodatkowe wymagania w załączniku nr 1).    
Szczegółowe informacje udzielane są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w pokoju nr 1.25 przy
ul. Bolesława Wstydliwego 14, tel. (18) 26-10-781. Pracownik prowadzący: Grażyna Kubik.

 

  1. Termin wykonania zamówienia: do 4 tyg. od otrzymania zlecenia, termin oddania wszystkich opracowań nie później niż 30.11.2018 r.
  2. Osoby upoważnione do kontaktów: Jolanta Mrugała, Iwona Waksmundzka  tel. ( 018) 26 61 340.
  3. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 04.04.2018r. do godz. 1000:

1.Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego
14 w sekretariacie pokój 3.09, lub

2.Faksem na numer 018 26 61 344, lub

3.Drogą elektroniczną na adres: przetarg @nowotarski.pl

6.          W przypadku składania ofert opisanego w:

1. pkt. 5.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:    
Oferta  cenowa - Usługi - Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości (gruntu, części składowych oraz istniejących ograniczonych praw rzeczowych) położonych na terenie Powiatu Nowotarskiego w celu ustalenia odszkodowania za nieruchomości, które stały się własnością odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego na mocy ostatecznych decyzji Starosty Nowotarskiego o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowych oraz decyzji właściwych organów jednostek samorządu terytorialnego zatwierdzających podział w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami.         
2. pkt. 5.2 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

3. pkt. 5.3 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

7.      Kryteria oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert jest:

Cena brutto za całość zamówienia– 100%.

 

Załączniki:

- Załącznik nr 1 -  szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Załącznik nr 2 – formularz oferty

- Załącznik nr 3 – projekt umowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Jolanta Mrugała tel.: (18) 26 61 340.

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
26.03.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
26.03.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
26.03.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
26.03.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 2– Formularz oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
26.03.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
26.03.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 3- Projekt umowy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
26.03.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
26.03.2018
Nazwa pliku
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
5.04.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
5.04.2018