ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.26.2018 - Sporządzenie operatów szacunkowych wyceny wartości nieruchomości gruntowych zajętych pod drogi publiczne, niezbędnych w prowadzonych postępowaniach o ustalenie i wypłatę odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczn | Przetargi

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.26.2018 - Sporządzenie operatów szacunkowych wyceny wartości nieruchomości gruntowych zajętych pod drogi publiczne, niezbędnych w prowadzonych postępowaniach o ustalenie i wypłatę odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczn

status: zamknięte

 

 

Nowy Targ, 26.03.2018r.

Nasz znak: ZA.271.26.2018

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe  pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

  1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania w ofert.
  2. Opis przedmiotu zamówienia:

Usługi - Sporządzenie operatów szacunkowych wyceny wartości nieruchomości gruntowych zajętych pod drogi publiczne, niezbędnych w prowadzonych postępowaniach o ustalenie i wypłatę odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne w trybie art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną w odniesieniu do:

1)  dz. ewid. nr 2462/4 o pow. 0,0210 ha poł. w Maruszynie (znak sprawy: GN.VII-7222/dr-gm/146/05);
2) dz. ewid. nr 2887/10 o pow. 0,0128 ha poł. w Maruszynie (znak sprawy: GN.VII-7222/dr-gm/153/05);                                                                                                                                
3) dz. ewid. nr 2887/7 o pow. 0,0119 ha poł. w Maruszynie (znak sprawy: GN.VII-7222/dr-gm/143/05);                                                                                                                                                                                                                                               4) dz. ewid. nr 356/1 o pow. 0,0034 ha poł. w Trybszu (znak sprawy: GN.VII-7222/dr-R/8A/05).

Operaty szacunkowe muszą być wykonane zgodnie z:

1/ ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.); 2/ rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. z 2004 Nr 207, poz. 2109, z późn. zm.); 3/ Powszechnymi Krajowymi Zasadami Wyceny; 4/ innymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie. 

W postępowaniach, na potrzeby których zostaną wykonane ww. opracowania rzeczoznawca majątkowy na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do uczestnictwa w rozprawach administracyjnych z udziałem stron prowadzonego postępowania, do składania pisemnych wyjaśnień oraz do potwierdzania aktualności wykonanych operatów szacunkowych po upływie 12 miesięcy od daty ich sporządzenia, stosownie do art. 156 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami (dodatkowe wymagania w załączniku nr 1).

Szczegółowe informacje udzielane są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w pokoju nr 1.25 przy
ul. Bolesława Wstydliwego 14, tel. (18) 26-10-781. Pracownik prowadzący: Krystyna Kowalczyk.

 

  1. Termin wykonania zamówienia: do 10 maja 2018r.
  2. Osoby upoważnione do kontaktów: Jolanta Mrugała, Iwona Waksmundzka  tel. ( 018) 26 61 340.
  3. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 04.04.2018r. do godz. 1000:

1.Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego
14 w sekretariacie pokój 3.09, lub

2.Faksem na numer 018 26 61 344, lub

3.Drogą elektroniczną na adres: przetarg @nowotarski.pl

6.          W przypadku składania ofert opisanego w:

1. pkt. 5.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:    
Oferta  cenowa Usługi - Sporządzenie operatów szacunkowych wyceny wartości nieruchomości gruntowych zajętych pod drogi publiczne, niezbędnych w prowadzonych postępowaniach o ustalenie i wypłatę odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne w trybie art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną w odniesieniu do:

1)  dz. ewid. nr 2462/4 o pow. 0,0210 ha poł. w Maruszynie (znak sprawy: GN.VII-7222/dr-gm/146/05);
2) dz. ewid. nr 2887/10 o pow. 0,0128 ha poł. w Maruszynie (znak sprawy: GN.VII-7222/dr-gm/153/05);                                                                                                                              
3) dz. ewid. nr 2887/7 o pow. 0,0119 ha poł. w Maruszynie (znak sprawy: GN.VII-7222/dr-gm/143/05);                                                                                                                                                                                                                                               4) dz. ewid. nr 356/1 o pow. 0,0034 ha poł. w Trybszu (znak sprawy: GN.VII-7222/dr-R/8A/05).

            
2. pkt. 5.2 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

3. pkt. 5.3 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

7.      Kryteria oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert jest:

Cena brutto za całość zamówienia– 100%.

 

Załączniki:

- Załącznik nr 1 -  szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Załącznik nr 2 – formularz oferty

- Załącznik nr 3 – projekt umowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Jolanta Mrugała tel.: (18) 26 61 340.

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
26.03.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
26.03.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 2– Formularz oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
26.03.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
26.03.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
26.03.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
26.03.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 3- Projekt umowy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
26.03.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
26.03.2018
Nazwa pliku
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
5.04.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
5.04.2018