ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.30.2018 - Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości (gruntu) - nie uwzględniając wzrostu wartości spowodowanego trwałymi nakładami poczynionymi po utracie władania gruntem przez dotychczasowego właśc | Przetargi

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.30.2018 - Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości (gruntu) - nie uwzględniając wzrostu wartości spowodowanego trwałymi nakładami poczynionymi po utracie władania gruntem przez dotychczasowego właśc

status: zamknięte

 

 

Nowy Targ, 26.03.2018r.

Nasz znak: ZA.271.30.2018

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe  pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

  1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania w ofert.
  2. Opis przedmiotu zamówienia:

Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości (gruntu) - nie uwzględniając  wzrostu wartości spowodowanego trwałymi nakładami poczynionymi po utracie władania gruntem przez dotychczasowego właściciela, położonych w Bańskiej Niżnej Gm. Szaflary według stanu z dnia 1 czerwca 2003 r. w celu ustalenia odszkodowania za nieruchomości, które stały się własnością Skarbu Państwa na podstawie art. 37a ust. 7 ustawy z dnia 8 września 2000 roku o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 680).

 Zlecenie obejmuje sporządzenie 2 operatów: 1) dla  dz. ewid. nr 2601/7 o pow. 0,0236 ha; 2) dla  dz. ewid. nr 2588/3 o pow. 0,0292 ha, 2635/3 o pow. 0,0111 ha, 2575/8 o pow. 0,0070 ha, 2601/9 o pow. 0,0053 ha, 2631/6 o pow. 0,0056 ha.

W postępowaniach, na potrzeby których zostaną wykonane ww. opracowania rzeczoznawca majątkowy na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do uczestnictwa w rozprawach administracyjnych z udziałem stron prowadzonego postępowania, do składania pisemnych wyjaśnień oraz do potwierdzania aktualności wykonanych operatów szacunkowych po upływie 12 miesięcy od daty ich sporządzenia, stosownie do art. 156 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Szczegółowe informacje udzielane są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w pokoju nr 1.25 przy
ul. Bolesława Wstydliwego 14, tel. (18) 26-10-781. Pracownik prowadzący: Grażyna Kubik.

 

  1. Termin wykonania zamówienia: 10 maja  2018r.
  2. Osoby upoważnione do kontaktów: Jolanta Mrugała, Iwona Waksmundzka  tel. ( 018) 26 61 340.
  3. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 04.04.2018r. do godz. 1000:

1.Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego
14 w sekretariacie pokój 3.09, lub

2.Faksem na numer 018 26 61 344, lub

3.Drogą elektroniczną na adres: przetarg @nowotarski.pl

6.          W przypadku składania ofert opisanego w:

1. pkt. 5.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:    
Oferta  cenowa - Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości (gruntu) - nie uwzględniając  wzrostu wartości spowodowanego trwałymi nakładami poczynionymi po utracie władania gruntem przez dotychczasowego właściciela, położonych w Bańskiej Niżnej Gm. Szaflary według stanu z dnia 1 czerwca 2003 r. w celu ustalenia odszkodowania za nieruchomości, które stały się własnością Skarbu Państwa na podstawie art. 37a ust. 7 ustawy z dnia 8 września 2000 roku o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 680).

2. pkt. 5.2 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

3. pkt. 5.3 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

7.      Kryteria oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert jest:

Cena brutto za całość zamówienia– 100%.

 

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – formularz oferty

- Załącznik nr 2 – projekt umowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Jolanta Mrugała tel.: (18) 26 61 340.

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
26.03.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
26.03.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 1– Formularz oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
26.03.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
26.03.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 2- Projekt umowy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
26.03.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
26.03.2018
Nazwa pliku
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
5.04.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
5.04.2018