ROZPOZNANIE RYNKU - ZA.271.33.2018 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi transportowej w związku z realizacją form wsparcia w ramach projektu „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w powiecie nowotarskim”. | Przetargi

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

ROZPOZNANIE RYNKU - ZA.271.33.2018 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi transportowej w związku z realizacją form wsparcia w ramach projektu „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w powiecie nowotarskim”.

status: zamknięte

 

 

 

Nowy Targ, 29.03.2018r.

Nasz znak: ZA.271.33.2018

 

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe  pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo zamówień publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

 1. Starostwo Powiatowe w Nowym Targu w imieniu Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Targ, Pl. Słowackiego 13, 34-400 Nowy Targ zaprasza do składania ofert.
 2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi transportowej w związku z realizacją form wsparcia
w ramach projektu „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w powiecie nowotarskim”.

 

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój Kształcenia Zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.                                              
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dowiezienie i odwiezienie w dniu 26 kwietnia 2018 r. jednej max. 20-osobowej grupy uczniów (grupa oznaczona ZS1/AU/wizyta/3/2018) kształcących się w zawodzie technik logistyk Zespołu Szkół Nr 1 im. Wł. Orkana w Nowym Targu (zwanego dalej ZS1) wraz z 2 opiekunami do Portu lotniczego Rzeszów-Jasionka (Jasionka 942, 36-002 Jasionka).

 

Obowiązki wykonawcy: 

1. Dowiezienie jednej maksymalnie 20-osobowej grupy uczniów (grupa oznaczona ZS1/AU/wizyta/3/2018) wraz z 2 opiekunami spod Zespołu Szkół Nr 1 im. Wł. Orkana w Nowym Targu, Plac Słowackiego 13, 34-400 Nowy Targ do Portu lotniczego Rzeszów-Jasionka (wyjazd spod siedziby szkoły o godzinie 7:00, zwiedzanie Rzeszowa/muzeum w godzinach 10:30 – 12:30, 12:30 – przejazd na lotnisko, 13:30-15:30 zwiedzanie lotniska).

3.  Odebranie jednej maksymalnie 20-osobowej grupy uczniów wraz z 2 opiekunami z  Portu lotniczego Rzeszów-Jasionka i odwiezienie ich pod siedzibę Zespołu Szkół Nr 1 im. Wł. Orkana w Nowym Targu, Plac Słowackiego 13, 34-400 Nowy Targ (odjazd ok.  godziny  15:30).

4. Zapewnienie grupie wraz z opiekunami przewozu jednym środkiem transportu dopuszczonym do przewozu osób zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Wykonawca oświadcza, że spełnia wszelkie wymogi, jakie zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa są konieczne dla wykonania niniejszego zamówienia.

 

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia odbędzie się po wystawieniu przez Wykonawcę faktury/rachunku:

Na nabywcę: Powiat Nowotarski, ul. Bolesława wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, NIP 735-217-50-44 ze wskazaniem odbiorcy: Zespół  Szkół Nr 1 im. Wł. Orkana w Nowym Targu, Pl. Słowackiego 1, 34-400 Nowy Targ

 

 

 1. Termin wykonania zamówienia: 26.04.2018 r.
 2. Osoby upoważnione do kontaktów: – Jolanta Mrugała,Iwona Waksmundzka - tel.: 18 266 61 340.
 3. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 06.04.2018r.  do godz. 11:00

 1. Pisemnie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14
  w sekretariacie pokój 3.09
 2.  Faksem na numer 018 26 61 344
 3. lub mailem na adres: przetarg@nowotarski.pl.

 

 1. W przypadku składania ofert opisanego w:

pkt 5.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób: 
Oferta  cenowa - Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi transportowej w związku z realizacją form wsparcia w ramach projektu „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w powiecie nowotarskim”.

 pkt. 5.2 i 5.3 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty.

 

7.      Kryteria oceny ofert:

        Jedynym kryterium oceny ofert jest:

        Cena  brutto za całość zadania  -100%

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
29.03.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
29.03.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 1– Formularz oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
29.03.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
29.03.2018
Nazwa pliku
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
6.04.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
6.04.2018