ROZPOZNANIE RYNKU - ZA.271.35.2018 - opracowania geodezyjne | Przetargi

ROZPOZNANIE RYNKU - ZA.271.35.2018 - opracowania geodezyjne

status: zamknięte

 

 

Nowy Targ, 04.04.2018r.

Nasz znak: ZA.271.35.2018

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe  pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

  1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania w ofert.
  2. Opis przedmiotu zamówienia:

Usługi – Sporządzenie porównawczego wykazu zmian:

1. dla starej działki ewid. nr 674/2 położonej w Dębnie, która została wywłaszczona w związku z budową ZZW Czorsztyn-Niedzica-Sromowce W.

2. dla starych działek ewid. nr 254/4, 254/5, 254/6 położonych w Niedzicy, które zostały wywłaszczone w związku z budową ZZW Czorsztyn-Niedzica-Sromowce W. 

Należy określić:

 • granice i oznaczenia działek w/g obecnej oraz uprzednio obowiązującej ewidencji gruntów (bez wydzielania stanów prawnych),

• linie wywłaszczenia w/g operatu wywłaszczeniowego z 1976 r.,       

• linie wywłaszczenia w/g operatu wywłaszczeniowego z 1967 r. 

Szczegółowe informacje udzielane są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w pokoju nr 1.25 przy
ul. Bolesława Wstydliwego 14, tel. (18) 26-10-782. Pracownik prowadzący: Grażyna Kubik.

 

  1. Termin wykonania zamówienia:  do 30 maja  2018r.
  2. Osoby upoważnione do kontaktów: Jolanta Mrugała, Iwona Waksmundzka  tel. ( 018) 26 61 340.
  3. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 12.04.2018r. do godz. 1000:

1.Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego
14 w sekretariacie pokój 3.09, lub

2.Faksem na numer 018 26 61 344, lub

3.Drogą elektroniczną na adres: przetarg@nowotarski.pl

6.          W przypadku składania ofert opisanego w:

1. pkt. 5.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:    
Oferta  cenowa - ZA.271.35.2018 - Usługi – Sporządzenie porównawczego wykazu zmian:

1. dla starej działki ewid. nr 674/2 położonej w Dębnie, która została wywłaszczona w związku
z budową ZZW Czorsztyn-Niedzica-Sromowce W.

2. dla starych działek ewid. nr 254/4, 254/5, 254/6 położonych w Niedzicy, które zostały wywłaszczone w związku z budową ZZW Czorsztyn-Niedzica-Sromowce W. 

2. pkt. 5.2 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

3. pkt. 5.3 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

7.      Kryteria oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert jest:

Cena brutto za całość zamówienia– 100%.

 

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Formularz oferty

- Załącznik nr 2 – Projekt umowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Jolanta Mrugała tel.: (18) 26 61 340.

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
4.04.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
4.04.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 1– Formularz oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
4.04.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
4.04.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 2- Projekt umowy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
4.04.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
4.04.2018
Nazwa pliku
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
13.04.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk
Data publikacji
13.04.2018