ROZPOZNANIE RYNKU - ZA.271.38.2018 - Usługi - Konwersja baz danych EGiB. | Przetargi

ROZPOZNANIE RYNKU - ZA.271.38.2018 - Usługi - Konwersja baz danych EGiB.

status: zamknięte

 

 

Nowy Targ, 05.04.2018 r.

Nasz znak: ZA.271.38.2018

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe  pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

  1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania ofert.
  2. Opis przedmiotu zamówienia: Usługi – Konwersja baz EGiB.

Kod CPV: 72.31.11.00-9 Usługi konwersji danych

Przedmiot zamówienia podzielony został na dwie części. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych.

Część 1:

Przedmiotem zamówienia jest konwersja baz ewidencji gruntów i budynków z programu EGBV do programu Ewopis firmy Geobid jako archiwum, z zachowaniem integralności danych archiwalnych z bieżącymi.

Powiatowa część państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzona jest w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu przy użyciu oprogramowania firmy Geobid sp. z o.o. Część archiwalna opisowa operatu ewidencji gruntów i budynków znajduje się w bazie systemu EGBV Win, zakres zamówienia obejmuje konwersję danych z programu EGB do programu Ewopis z jednoczesnym zachowaniem historii działek ewidencyjnych i zapewnieniem integralności z danymi bieżącymi.

Podstawowe informacje:

Lp.

Nazwa

 jedn. ewid.

Rodzaj gminy

TERYT

Ilość działek

1.

Miasto Nowy Targ

miejska

121101_1

35 045

2.

Miasto Szczawnica

miejsko - wiejska

121102_4

11 843

3.

Szczawnica

121102_5

2 358

4.

Czarny Dunajec

wiejska

121103_2

184 020

5.

Czorsztyn

wiejska

121104_2

27 575

6.

Jabłonka

wiejska

121105_2

147 103

7.

Krościenko n/D

wiejska

121106_2

28 157

8.

Lipnica Wielka

(baza przed scaleniem)

wiejska

121107_2

52 154

9.

Lipnica Wielka

(baza po scaleniu)

wiejska

121107_2

25 131

10.

Łapsze Niżne

wiejska

121108_2

56 459

11.

Nowy Targ

wiejska

121109_2

120 624

12.

Ochotnica Dolna

wiejska

121110_2

49 112

13.

Raba Wyżna

wiejska

121111_2

56 758

14.

Miasto Rabka-Zdrój

miejsko - wiejska

121112_4

16 472

15.

Rabka-Zdrój

121112_5

13 553

16.

Spytkowice

wiejska

121113_2

15 252

17.

Szaflary

wiejska

121114_2

43 397

 

 

 

Razem

885 013

Część 2:

Przedmiotem zamówienia jest konwersja i dostosowanie do struktury jednej bazy systemu Ośrodek dwóch baz Ośrodek i Ośrodek_ZUD wraz z weryfikacją i usunięciem powtarzających się lub „pustych” rekordów. W ramach zamówienia należy:

  1.  uporządkować i dostosować słowniki gmin i obrębów: usunąć powtarzające się lub zbędne pozycje, usunąć gminy z poza terenu powiatu nowotarskiego, usunąć pojedyncze błędne pozycje baz powiązania z działkami, nadać numerację zgodną z TERYT i wykonać tę operację we wszystkich powiązanych tabelach,
  2. zweryfikować i dostosować początkowe rekordy rejestru zgłoszeń,
  3. połączyć i zweryfikować bazy Ośrodek i Ośrodek_ZUD: przepisać rekordy ZUD, z powiązanymi rekordami wniosków do bazy Ośrodek oraz przenumerować te dokumenty obliczenia opłaty, których numery powtarzają się w obu bazach.

TERMINARZ  REALIZACJI  PRAC – dotyczy części 1 oraz 2

Lp.

Nazwa pracy

Przewidywany termin wykonania

  1.  

Rozpoczęcie prac

Czerwiec 2018 r.

  1.  

Zakończenie realizacji umowy

30 września 2018 r.

Szczegółowe informacje udzielane są w Wydziale Geodezji, Katastru i Kartografii Starostwa Powiatowego przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ.

  1. Termin wykonania zamówienia: zgodnie z opisem (pkt. 2).
  2. Osoby upoważnione do kontaktów: Iwona Waksmundzka, Ewa Rusnaczyk  tel. (018) 26 61 340.
  3. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 13.04.2018r. do godz. 11:00

1.Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego14 w sekretariacie pokój 3.09, lub

2.Faksem na numer 018 26 61 344, lub

3.Drogą elektroniczną na adres: przetarg @nowotarski.pl

6.  W przypadku składania ofert opisanego w:

1. pkt. 5.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:   
Oferta  cenowa –  Usługi – Konwersja baz EGiB – dotyczy części ……………….. / wpisać nr wybranej części/

2. pkt. 5.2 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

3. pkt. 5.3 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

7.      Kryteria oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert jest:

Cena brutto za całość poszczególnej części – 100%.

 

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Formularz oferty dla Części 1

- Załącznik nr 2 – Formularz oferty dla Części 2

- Załącznik nr 3 – Projekt umowy

 

Sprawę prowadzi: Ewa Rusnaczyk, tel.: (18) 26 61 340.

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
5.04.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
5.04.2018
Nazwa pliku
Zapytanie ofertowe
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
5.04.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
5.04.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr1 - Formularz oferty dla Części 1
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
5.04.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
5.04.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 2 - Formularz oferty dla Części 2
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
5.04.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
5.04.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 3 - Projekt umowy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
5.04.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
5.04.2018
Nazwa pliku
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części nr 1 i 2
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
16.04.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
16.04.2018