ROZPOZNANIE RYNKU - ZA.271.41.2018 Sporządzeniu opracowania geodezyjnego (mapy) polegającego na ustaleniu faktycznego zakresu zajętości nieruchomości pod pas drogi publicznej o kategorii drogi krajowej (zakopianka) dla nieruchomości oznaczonej jako: 1) d | Przetargi

ROZPOZNANIE RYNKU - ZA.271.41.2018 Sporządzeniu opracowania geodezyjnego (mapy) polegającego na ustaleniu faktycznego zakresu zajętości nieruchomości pod pas drogi publicznej o kategorii drogi krajowej (zakopianka) dla nieruchomości oznaczonej jako: 1) d

status: zamknięte

 

 

Nowy Targ, 23.04.2018r.

Nasz znak: ZA.271.41.2018

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe  pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

  1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania w ofert.
  2. Opis przedmiotu zamówienia:

Sporządzeniu opracowania geodezyjnego (mapy) polegającego na ustaleniu faktycznego zakresu zajętości nieruchomości pod pas drogi publicznej o kategorii drogi krajowej (zakopianka) dla nieruchomości oznaczonej jako:

1) działka ewid. nr 14038/2 i 14038/3 położonej w Nowym Targu;

2) działka ewid. nr 3061/9  i 3061/10 położonej w Nowym Targu.

W zakresie zadania mieści się:

Zad. 1) Sporządzenie pisemnej opinii stwierdzającej, iż ww. nieruchomość w całości lub części jest zajęta pod pas drogowy bądź w całości znajduje się poza pasem drogowym. Sporządzenie mapy sytuacyjnej w skali 1:500 dla nieruchomości, na której to mapie naniesione zostaną granice pasa drogowego wraz z granicami ww. nieruchomości oraz istniejące elementy pasa drogowego, istniejące ogrodzenia i granice działek sąsiednich. 

Zad. 2) W sytuacji ustalenia w I etapie zlecenia objętego odrębną umową, że część ww. nieruchomości leży poza pasem drogowym, sporządzenie operatu podziałowego dla tej części nieruchomości wraz z wykazem zmian dla nowo wydzielonych działek ewidencyjnych. Operat ten jest niezbędny dla prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu nieruchomości wywłaszczonej. Podział następuje w trybie art. 95 pkt 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Należy sporządzić mapę sytuacyjną w skali 1:500 dla nieruchomości, na której to mapie naniesione zostaną granice pasa drogowego wraz z liniami podziału ww. nieruchomości oraz istniejące elementy pasa drogowego, istniejące ogrodzenia i granice działek sąsiednich.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Szczegółowe informacje udzielane są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w pokoju nr 1.25 przy
ul. Bolesława Wstydliwego 14, tel. (18) 26-10-782. Pracownik prowadzący: Natalia Małachowicz.

 

  1. Termin wykonania zamówienia:    Zad. 1)  - do 15 czerwca  2018 r.

Zad. 2) -  do 31 lipca 2018 r.

  1. Osoby upoważnione do kontaktów: Jolanta Mrugała, Ewa Rusnaczyk,  Iwona Waksmundzka
     tel. ( 018) 26 61 340.
  2. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 30.04.2018r. do godz. 1000:

1.Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego
14 w sekretariacie pokój 3.09, lub

2.Faksem na numer 018 26 61 344, lub

3.Drogą elektroniczną na adres: przetarg@nowotarski.pl

6.          W przypadku składania ofert opisanego w:

1. pkt. 5.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:    
Oferta  cenowa - ZA.271.41.2018 - Usługi – Sporządzeniu opracowania geodezyjnego (mapy) polegającego na ustaleniu faktycznego zakresu zajętości nieruchomości pod pas drogi publicznej o kategorii drogi krajowej (zakopianka) dla nieruchomości oznaczonej jako:

1) działka ewid. nr 14038/2 i 14038/3 położonej w Nowym Targu;

2) działka ewid. nr 3061/9  i 3061/10 położonej w Nowym Targu.

2. pkt. 5.2 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

3. pkt. 5.3 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

7.      Kryteria oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert jest:

Cena brutto za całość zamówienia– 100%.

 

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Formularz oferty

- Załącznik nr 2 – Projekt umowy dla zad.1

- Załacznik nr 3 – Projekt umowy dla zad.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Jolanta Mrugała tel.: (18) 26 61 340.

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
24.04.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
24.04.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 1– Formularz oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
24.04.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
24.04.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 2- Projekt umowy dla zad. 1
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
24.04.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
24.04.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 3- Projekt umowy dla zad. 1
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
24.04.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
24.04.2018
Nazwa pliku
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
2.05.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
2.05.2018