ROZPOZNANIE RYNKU - ZA.271.42.2018 Sporządzenie opracowania geodezyjno-prawnego mającego na celu wydzielenie działki ewidencyjnej odpowiadającej parceli gruntowej l. kat. 784/49 położonej w Nowym Targu, będącej przedmiotem ostatecznej decyzji Wojewody Ma | Przetargi

ROZPOZNANIE RYNKU - ZA.271.42.2018 Sporządzenie opracowania geodezyjno-prawnego mającego na celu wydzielenie działki ewidencyjnej odpowiadającej parceli gruntowej l. kat. 784/49 położonej w Nowym Targu, będącej przedmiotem ostatecznej decyzji Wojewody Ma

status: zamknięte

 

 

Nowy Targ, 23.04.2018r.

Nasz znak: ZA.271.42.2018

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe  pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

  1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania w ofert.
  2. Opis przedmiotu zamówienia:

Sporządzenie opracowania geodezyjno-prawnego mającego na celu wydzielenie działki ewidencyjnej odpowiadającej parceli gruntowej  l. kat. 784/49 położonej w Nowym Targu, będącej przedmiotem ostatecznej decyzji Wojewody Małopolskiego znak: RR.IV.PIS.7724-3-212-06 z dnia 30.10.2009 r., wydanej w trybie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, zajętej pod drogę powiatową ulicę Waksmundzką w Nowym Targu - celem ujawnienia prawa własności Powiatu Nowotarskiego w księdze wieczystej.

Szczegółowe informacje udzielane są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w pokoju nr 1.29 przy
ul. Bolesława Wstydliwego 14, tel. (18) 26-10-781. Pracownik prowadzący: Marta Zaborowska

 

  1. Termin wykonania zamówienia:   31 lipca 2018 r.
  2. Osoby upoważnione do kontaktów: Jolanta Mrugała, Ewa Rusnaczyk,  Iwona Waksmundzka
     tel. ( 018) 26 61 340.
  3. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 30.04.2018r. do godz. 1000:

1.Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego
14 w sekretariacie pokój 3.09, lub

2.Faksem na numer 018 26 61 344, lub

3.Drogą elektroniczną na adres: przetarg@nowotarski.pl

6.          W przypadku składania ofert opisanego w:

1. pkt. 5.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:    
Oferta  cenowa - ZA.271.42.2018 - Usługi – Sporządzenie opracowania geodezyjno-prawnego mającego na celu wydzielenie działki ewidencyjnej odpowiadającej parceli gruntowej  l. kat. 784/49 położonej w Nowym Targu, będącej przedmiotem ostatecznej decyzji Wojewody Małopolskiego znak: RR.IV.PIS.7724-3-212-06 z dnia 30.10.2009 r., wydanej w trybie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, zajętej pod drogę powiatową ulicę Waksmundzką w Nowym Targu - celem ujawnienia prawa własności Powiatu Nowotarskiego w księdze wieczystej.

2. pkt. 5.2 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

3. pkt. 5.3 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

7.      Kryteria oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert jest:

Cena brutto za całość zamówienia– 100%.

 

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Formularz oferty

- Załącznik nr 2 – Projekt umowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Jolanta Mrugała tel.: (18) 26 61 340.

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
24.04.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
24.04.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 1– Formularz oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
24.04.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
24.04.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 2- Projekt umowy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
24.04.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
24.04.2018
Nazwa pliku
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
2.05.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
2.05.2018