ROZPOZNANIE RYNKU - ZA.271.43.2018 Sporządzenie opracowania geodezyjno-prawnego mającego na celu wydzielenie działki ewidencyjnej odpowiadającej parceli gruntowej l. kat. 995/2 położonej w Nowym Targu, na postawie dokumentacji sporządzonej przez geodetę | Przetargi

ROZPOZNANIE RYNKU - ZA.271.43.2018 Sporządzenie opracowania geodezyjno-prawnego mającego na celu wydzielenie działki ewidencyjnej odpowiadającej parceli gruntowej l. kat. 995/2 położonej w Nowym Targu, na postawie dokumentacji sporządzonej przez geodetę

status: zamknięte

 

 

Nowy Targ, 23.04.2018r.

Nasz znak: ZA.271.43.2018

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe  pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

  1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania w ofert.
  2. Opis przedmiotu zamówienia:

Sporządzenie opracowania geodezyjno-prawnego mającego na celu wydzielenie działki ewidencyjnej odpowiadającej parceli gruntowej  l. kat. 995/2 położonej w Nowym Targu, na postawie dokumentacji sporządzonej przez geodetę uprawnionego złożonej do zasobu geodezyjno-kartograficznego pod nr ewid. P.1211.2017.4218 tj. porównawczego wykazu zmian opracowanego dla ww. parceli gruntowej (celem regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętej pod drogę powiatową ul. Waksmundzką w Nowym Targu, w trybie ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną).

Szczegółowe informacje udzielane są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w pokoju nr 1.29 przy
ul. Bolesława Wstydliwego 14, tel. (18) 26-10-781. Pracownik prowadzący: Marta Zaborowska

  1. Termin wykonania zamówienia:    do 31 lipca 2018 r.
  2. Osoby upoważnione do kontaktów: Jolanta Mrugała, Ewa Rusnaczyk,  Iwona Waksmundzka
     tel. ( 018) 26 61 340.
  3. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 30.04.2018r. do godz. 1000:

1.Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego
14 w sekretariacie pokój 3.09, lub

2.Faksem na numer 018 26 61 344, lub

3.Drogą elektroniczną na adres: przetarg@nowotarski.pl

6.          W przypadku składania ofert opisanego w:

1. pkt. 5.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:    
Oferta  cenowa - ZA.271.43.2018 - Usługi – Sporządzenie opracowania geodezyjno-prawnego mającego na celu wydzielenie działki ewidencyjnej odpowiadającej parceli gruntowej  l. kat. 995/2 położonej w Nowym Targu, na postawie dokumentacji sporządzonej przez geodetę uprawnionego złożonej do zasobu geodezyjno-kartograficznego pod nr ewid. P.1211.2017.4218 tj. porównawczego wykazu zmian opracowanego dla ww. parceli gruntowej (celem regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętej pod drogę powiatową ul. Waksmundzką w Nowym Targu, w trybie ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną).

2. pkt. 5.2 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

3. pkt. 5.3 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

7.      Kryteria oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert jest:

Cena brutto za całość zamówienia– 100%.

 

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Formularz oferty

- Załącznik nr 2 – Projekt umowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Jolanta Mrugała tel.: (18) 26 61 340.

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
24.04.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
24.04.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 1– Formularz oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
24.04.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
24.04.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 2- Projekt umowy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
24.04.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
24.04.2018
Nazwa pliku
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
2.05.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
2.05.2018