Drugi ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości z zasobu Powiatu Nowotarskiego | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Drugi ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości z zasobu Powiatu Nowotarskiego

data wystawienia: 20.06.2013
status: zamknięte

OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU NOWOTARSKIEGO

działając na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) w wykonaniu Uchwały Nr 99/XVI/2012 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Nowym Targu w drodze przetargu, Zarząd Powiatu Nowotarskiego ogłasza drugi ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości z zasobu Powiatu Nowotarskiego poł. w Nowym Targu ozn. jako działka ewid. nr 11200 o pow. 0,1116 ha obj. księgą wieczystą NS1T/00001049/6.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość zlokalizowana w ścisłej strefie centralnej miasta Nowy Targ przy ul. Harcerskiej 1 (narożnik ul. Rynek i Harcerska) w obrębie zwartej i bliźniaczej zabudowy usługowo-mieszkalnej. Działka zabudowana jest budynkiem użyteczności publicznej o pow. użytkowej 1838,90 m2 stanowiącym obecnie siedzibę Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, 2-kondygnacyjnym z poddaszem częściowo użytkowym. Nieruchomość uzbrojona: kanalizacja, prąd, gaz, woda, sieć teletechniczna, dostęp bezpośredni od ul. Rynek i Harcerskiej.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 22 (Centrum) nieruchomość leży w terenach UP16 – tereny zabudowy usługowej – usługi publiczne, jednocześnie prowadzone są działania zmierzające do zmiany planu w odniesieniu do przedmiotowej nieruchomości, zgodnie z którą podstawowym przeznaczeniem terenu byłaby funkcja usług komercyjnych z dopuszczeniem obiektów handlowych oraz realizacją mieszkań, przy wskaźniku powierzchni zabudowy do 90%.

Budynek przy ul. Harcerskiej 1 ujęty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Nowy Targ. Zgodnie z aktualnym stanowiskiem konserwatorskim dla przedmiotowego budynku możliwe są następujące zamierzenia inwestycyjne: dopuszczenie przebudowy, zachowanie elewacji frontowej z dopuszczeniem przebudowy parteru związanej z rozmieszczeniem witryn pod warunkiem zachowania elewacji frontowej, dopuszczenie zmian w układzie funkcjonalnym, dopuszczenie zmian sposobu użytkowania pod warunkiem zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego tj.: usługi publiczne (oświata, administracja, kultura, inne).

Cena wywoławcza nieruchomości: 6.500.000,00 zł (słownie: sześć milionów pięćset tysięcy złotych).

Sprzedaż nieruchomości jest objęta zwolnieniem od podatku od towarów i usług.

Termin przetargu:

Przetarg odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, al. Tysiąclecia 35, pokój 101, w dniu 4 września 2013 r. o godz. 11.00.

Wadium i warunki uczestnictwa w przetargu:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 350.000,00 zł

( słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wadium należy wpłacić w gotówce w terminie do dnia 30 sierpnia 2013 r.na konto Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, NRB 49154011152043605072820019 Bank Ochrony Środowiska, Oddział Kraków, Oddział Operacyjny Nowy Targ, ul. Krzywa 9.

Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Starostwa Powiatowego w Nowym Targu. Brak środków na podanym powyżej koncie w ustalonym terminie uznaje się jako nie wpłacenie wadium.

Właściciel nieruchomości może odwołać przetarg z ważnej przyczyny, informując o powyższym w formie prawem przewidzianej.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni roboczych od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu przelewem na podane przez uczestnika przetargu konto.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia własności nieruchomości.

Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Z uwagi na konieczność przystosowania budynku nowej siedziby Starostwa, a następnie kompleksowego przeniesienia do niego obecnych stanowisk pracy – zawarcie tej umowy nastąpi nie wcześniej niż po upływie 1 miesiąca od opuszczenia budynku przez Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, jednak nie później niż do dnia 31 stycznia 2014 r. W tym samym terminie nastąpi wydanie przez Powiat Nowotarski przedmiotowej nieruchomości na rzecz nabywcy. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia finalnej umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Powiat może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

W celu przyrzeczenia zawarcia finalnej umowy sprzedaży zostanie zawarta z nabywcą umowa przedwstępna. O miejscu i terminie zawarcia umowy przedwstępnej organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca, najpóźniej w ciągu 1 miesiąca od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości.

W przypadku:

  • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego zaświadczenia (oryginał) o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
  • podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego do dokonywania czynności na każdym etapie przetargu,
  • małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości,
  • osób prawnych, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,
  • cudzoziemców zamierzających przystąpić do przetargu, uczestnik powinien dostarczyć do dnia 30 sierpnia 2013 r. zezwolenie uprawniające do nabycia nieruchomości, wydane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Akt notarialny:

Zawarcie umowy przedwstępnej sprzedaży z osobą ustaloną w przetargu jako nabywca nastąpi w terminie podanym w zawiadomieniu, natomiast wydanie nieruchomości oraz zawarcie umowy finalnej przeniesienia prawa własności nastąpi w terminie do 1 miesiąca od opuszczenia budynku przez Starostwo Powiatowe w Nowym Targu jednak nie później niż do dnia 31 stycznia 2014 r. – po wpłaceniu wylicytowanej kwoty stanowiącej cenę sprzedaży nieruchomości (najpóźniej na 5 dni przed zawarciem umowy przeniesienia prawa własności), na konto Starostwa Powiatowego w Nowym Targu. Nabywca obowiązany jest do pokrycia wszelkich opłat w tym notarialnych i sądowych oraz należnych podatków.

Dodatkowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Harcerskiej 1 - pokój nr 108 lub pod nr tel. (18) 26-10-781 lub na www.nowotarski.pl

Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się w dniu 22 maja 2013 r.