Obwieszczczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu PGW Wody Polskie dot. wszczęcia postępowania ws. pozwolenia wodnoprawnego w miejscowości Czarny Dunajec | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Obwieszczczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu PGW Wody Polskie dot. wszczęcia postępowania ws. pozwolenia wodnoprawnego w miejscowości Czarny Dunajec

data wystawienia: 25.02.2021
status: zamknięte

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor Zarządu Zlewni
w Nowym Sączu


Nowy Sącz, 24-02-2021


KR.ZUZ.3.4210.874.2020.IB


OBWI E S Z C Z ENI E
DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W NOWYM SĄCZU
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE

 


Działając zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256, z późn. zm) oraz art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310, z późn. zm),
zawiadamiam, że na wniosek z dnia 14.12.2020 r., (data wpływu 18.12.2020 r.), PPD-M S.A. 1.2.60/2/mm/2019/2020, uzupełniony przy piśmie z dnia 28.01.2021 r., (data wpływu 28.01.2021 r.), znak: PPD-M S.A. 1.2.60/3/mm/2019/2020/2021, Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Drogowo – Mostowego S.A. w Nowym Targu, ul. Szaflarska 102,

zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1. Usługę wodną – odprowadzanie do wód Młynówki w km 1+920 istniejącym wylotem, zlokalizowanym na dz. ewid. nr 122/1 wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych terenów Wytwórni Mas Bitumicznych, w m. Czarny Dunajec, gm. Czarny Dunajec, w ilości maksymalnej 0,0351 m3/s.
2. Usługę wodną – odprowadzanie do potoku Czarny Dunajec w km 217+650 poprzez istniejący rów, istniejącym wylotem, zlokalizowanym na dz. ewid. nr 123/4 wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych terenu Wytwórni Mas Bitumicznych, w m. Czarny Dunajec, gm. Czarny Dunajec, w ilości maksymalnej 0,001 m3/s.
      

        Ze złożonymi przy wniosku dokumentami strony postępowania mogą zapoznać się w Nadzorze Wodnym Nowy Targ, ul. Ludźmierska 34, 34-400 Nowy Targ w godz. 8:30 – 14:30 lub poprzez udostępnienie akt sprawy lub poszczególnych dokumentów z tych akt sprawy za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres wskazany w rejestrze danych kontaktowych lub inny adres elektroniczny wskazany przez stronę, a ewentualne wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie można składać w terminie 7 dni od daty publicznego obwieszczenia.
     

    Ponadto informuję, że po upływie ww. terminu i okresów, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ.

      Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, czyli od dnia wywieszenia na tablicach ogłoszeń oraz stronach podmiotowych BIP.

Z up. DYREKTORA
Zarządu Zlewni w Nowym Sączu
(-)
Tomasz Bukowiec
Główny Specjalista
w Dziale Zgód Wodnoprawnych
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody PolskieSprawę prowadzi Izabela Baziuk, tel. 18 266 30 97 wew. 21, e-mail: izabela.baziuk@wody.gov.pl

Rozdzielnik do obwieszczenia do sprawy KR.ZUZ.3.4210.874.2020.IB
1. Urząd Gminy Czarny Dunajec (epuap)
ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec
2. Starostwo Powiatowe w Nowym Targu (epuap)
ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ
3. Tablica ogłoszeń Zarządu Zlewni w Nowym Sączu/Nadzoru Wodnego Nowy Targ/BIP
4. ZUZ a/a