Obwieszczczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu PGW Wody Polskie dot. wydania decyzji ws. pozwolenia wodnoprawnego w miejscowości Zubrzyca Górna | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Obwieszczczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu PGW Wody Polskie dot. wydania decyzji ws. pozwolenia wodnoprawnego w miejscowości Zubrzyca Górna

data wystawienia: 3.03.2021
status: zamknięte

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor Zarządu Zlewni
w Nowym Sączu


Nowy Sącz, 01-03-2021


KR.ZUZ.3.4210.748.2020.IB


OBWI E S Z C Z ENI E
DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W NOWYM SĄCZU
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE

 


Działając zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256, z późn. zm.) w związku z art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310, z późn. zm.),

zawiadamiam, że wydana została decyzja z dnia 01.03.2021 r., znak: KR.ZUZ.3.4210.748.2020.IB udzielająca Spółce Wodociągowej w Zubrzycy Górnej, Zubrzyca Górna 442 A, 34-484 Zubrzyca Górna, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - studni Sk-3, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 556/23, w m. Zubrzyca Górna, gm. Jabłonka oraz usługę wodną – pobór wód podziemnych ze studni Sk-3, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 556/23, w m. Zubrzyca Górna, gm. Jabłonka, do celów socjalno – bytowych, w ilości:


Qmax.s = 0,00139m3/s Qśr.d = 120 m3/dobę Qdop.r = 43800 m3/rok.


Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Zarządzie Zlewni w Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz, ul. Naściszowska 31 (w godz. 8:00 – 14:00).
Od ww. decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, 31-109 Kraków, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22 za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznegoogłoszenia, czyli od dnia wywieszenia na tablicach ogłoszeń oraz stronach podmiotowych BIP.


Z up. DYREKTORA
Zarządu Zlewni w Nowym Sączu
(-)
Tomasz Bukowiec
Główny Specjalista
w Dziale Zgód Wodnoprawnych


Sprawę prowadzi Izabela Baziuk, tel. 18 266 5436 wew. 21, e-mail: izabela.baziuk@wody.gov.pl

Rozdzielnik do obwieszczenia do sprawy KR.ZUZ.3.4210.748.2020.IB
1. Starostwo Powiatowe w Nowym Targu (epuap)
ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ
2. Urząd Gminy Jabłonka (epuap)
ul. 3 Maja 1, 34-480 Jabłonka
3. Tablica ogłoszeń Zarządu Zlewni w Nowym Sączu/Nadzoru Wodnego Nowy Targ/BIP
4. ZUZ a/a

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Nowym Sączu, ul. Naściszowska 31, 33-300 Nowy Sącz
tel./faks: +48 (18) 44 13 789 | e-mail: zznowysacz@wody.gov.pl